Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Tvistenivået i anleggsnæringen er høy, og samlet omtvistet beløp mellom entreprenører og byggherrer utgjør trolig flere milliarder kroner til enhver tid. SØAs beregninger viser at samfunnet påføres en årlig kostnad tilsvarende 2,2 milliarder kroner som følge av slike saker.

Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Behovet for personer med doktorgrad i næringslivet øker med de stadig mer komplekse oppgavene som skal løses. På kort sikt kan likevel rask vekst i tilbudet av doktorgradsstipendiater overstige behovet. Dette kan resultere i at personer med doktorgrad får arbeidsoppgaver som kunne ha blitt gjort av personer med mindre formell utdanning.

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Renteøkningen kommer først til høsten. Basert på signalene Norges Bank har gitt, virker september sannsynlig. Det har ikke skjedd noe den siste tiden som endrer på det. Realøkonomien går godt, sysselsettingen øker og ledigheten nærmer seg normale nivåer. Oljeprisen har økt klart og bidrar til høyere aktivitet.

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Vi har sammen med Ipsos gjennomført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering av fastlegeordningen. Utfordringer knyttet til opprettelse og videreføring av fastlegetilbudet gjør at kommuner på ulike måter yter bidrag ut over det som er hovedmodellen for finansiering av fastlegene. Syv av ti kommuner anslås å ha denne typen tiltak, og kostnadene estimeres til å være på 378 millioner kroner.

Det å drive butikk kan friste mer en studier

Det å drive butikk kan friste mer en studier

For mange unge arbeidstakere med lite formell kompetanse har varehandelen lenge vært en viktig rekrutteringskanal. Større samfunnsmessige endringer knyttet til blant annet teknologi, urbanisering og demografi påvirker hele næringslivet, også varehandelen. Intern kompetanseutvikling i bedriftene blir da enda viktigere for å sikre varehandelen relevant kompetanse og for arbeidsinkludering.

Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo

Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo

Nyboligsalget i hovedstaden har ligget og vaket på de samme bunnivåene siden oktober. Salgstallene viser at fallet har stoppet opp, men selv om det er små tegn til bedring er det ikke noen voldsomme bevegelser. Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo. Totalt ble det solgt 233 nye boliger i Oslo fra februar til april i år, mens tallet på landsbasis var på 2.787. For landet totalt sett er det en oppgang på 5 prosent fra samme periode i fjor.

Kan tape 400 millioner på å la Color Line flagge ut

Kan tape 400 millioner på å la Color Line flagge ut

Dersom regjeringen lar Color Line flagge ut Kiel-ferjene, kan det påføre samfunnet et verdiskapningstap på 400 millioner kroner. Det er først og fremst verdiskapingstapet som følger av inntektstapet til de norske ansatte som blir oppsagt i Color Line som drar ned den samfunnsøkonomiske nytten. Samtidig vil Color Line kunne øke egen gevinst med en milliard. 

Mulighetsstudie for plassering av nytt storsykehus

Mulighetsstudie for plassering av nytt storsykehus

På oppdrag for Hamar kommune har vi gjennomført en samfunnsanalyse av å lokalisere hovedsykehuset i Sykehuset Innlandet på Hamar sammenlignet med en lokalisering ved Mjøsbrua. Analysen peker blant annet på at togforbindelsene til Oslo er en stor fordel ved lokalisering på Hamar. Jo nærmere man kommer arbeidsmarkedet, jo lettere er det å få tak på fagfolk på midlertidig og langvarig basis. Snittet av pasient- og pårørendereiser vil imidlertid bli noen kilometer lengre ved et sykehus i Hamar, men tar vi med de ansattes pendling så vil det totale CO₂-utslippet bli høyere med sykehus ved Mjøsbrua.

Milliarder på vei ut av landet?

Milliarder på vei ut av landet?

SØA har gjennomført en analyse av effektene av oppdeling av veikontrakter på oppdrag for Maskinentreprenørenes Forbund. På tross av at større kontrakter gir større mulighet for å utnytte stordriftsfordeler, viser analysen at det finnes et øvre nivå hvor kontraktene blir så store at risikoen overstiger stordriftsfordelene.