Kan spare kun 6 millioner på å flagge ut

Kan spare kun 6 millioner på å flagge ut

Næringsministeren vil la Color Line ansette utenlandske sjøfolk for å hindre utflagging til Danmark. Men det kan tenkes at selskapet vinner lite på å gjøre alvor av flytteplanene. Kostnadsbesparelsen vil i stor grad avhenge av hvilke forutsetninger man legger for valutakursen mellom NOK og DKK.

Samfunnet tjener på å avvikle taxfree-ordningen

Samfunnet tjener på å avvikle taxfree-ordningen

Taxfree-ordningen bidrar til at flyreiser utenlands blir billigere enn det prisen på flybilletten tilsier. Dette øker etterspørsel etter flyreiser og dermed øker utslippene av klimagasser. I tillegg øker det konsumet av alkohol og tobakk og dermed andre samfunnsøkonomiske kostnader dette konsumet medfører.

Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser prognosene. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent. Følg linken for å lese hva som skjer med boligprisutviklingen i ditt fylke.

Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe den gryende oppgangskonjunkturen

Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe den gryende oppgangskonjunkturen

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser våre prognoser. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent. Vendepunktet i boligmarkedet kom i Oslo i vår.

Har solgt 48 prosent færre nye boliger i Oslo sammenlignet med i fjor

Har solgt 48 prosent færre nye boliger i Oslo sammenlignet med i fjor

De siste to månedene har det blitt solgt 2.456 nye boliger. Det er 25 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 33 prosent færre enn samme periode i fjor. Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Sammen med mange nye boliger på markedet, har dette gitt en kraftig økning i usolgte boliger.

Her er de mest utsatte yrkene

Her er de mest utsatte yrkene

I en nylig publisert rapport for Akademikerne framskriver vi kompetansebehovet fram til 2035. Framskrivingene viser blant annet en fallende etterspørselen etter yrker med rutinebaserte arbeidsoppgaver. Disse tilhører typisk arbeidstakere med lite formell kompetanse, men sannsynligheten for å bli erstattet av teknologiske løsninger eksisterer også for noen yrkesgrupper med høyere krav til formell kompetanse. Regnskapsførere og lønningsmedarbeidere, finans- og eiendomsmeglere, innkjøpere, sekretærer og logistikkmedarbeidere er blant de mest utsatte yrkesgruppene.

Butikkansatte må finne nye yrker

Butikkansatte må finne nye yrker

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fram til 2030 kommer befolkningen til å vokse med om lag ti prosent. Likevel stuper behovet for ansatte innen dagligvarehandel. Det skjer en endring med store omstillinger som automatisering og digitalisering i bransjen. Det betyr færre jobber for folk med lav eller manglende utdanning. 10.000 årsverk kan forsvinne. 

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

"12 milliarder ble unndratt i skatter og avgifter på grunn av arbeidslivskriminalitet i 2015. En analyse viser at det er en skjult verdiskapning på nærmere 28 milliarder kroner. Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten" sier Hadia Tajik. Hadia Tajik og Ap lanserer en seks punkts plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Framtidens arbeidsmarket vil være preget av tverrfaglighet og stadig mer bruk av sysselsatte med lang høyere utdanning. Når det gjelder yrkesgrupper viser våre framskrivinger at det særlig vil være behov for ingeniører og andre med realfagsutdannelse. Enten det er innen vann, miljø, bygg, byplanlegging, elektronikk eller informasjonsteknologi. I tillegg skiller de aller fleste helse- og omsorgsyrkene seg ut som sikre valg for framtidens arbeidsliv.

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Det er knyttet stor usikkerhet til om hvilke kostnadselementer som kan påvirke avgjørelsen om lokaliseringen av fremskutt kampflybase og overvåkingsflybase. Samfunnsøkonomisk analyse har sett på mulige tilleggskostnader ved en enebase på Evenes. Dersom det stemmer at disse elementene påløper ved en etablering av enebase på Evenes, vil de kostnadene øke med drøyt 7 milliarder kroner.

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Fallet i nyboligsalget i Oslo, som startet i vår, har fortsatt gjennom sommeren. Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå. Og det er grunn til å tro at det skal stige ytterligere. Dette kommer blant annet av at befolkningsveksten avtar i Oslo. Samtidig har det vært en veldig økning i tilbudet av boliger til salgs gjennom det siste halvannet året. Dette har blitt forsterket av innstrammingene i kreditten fra bankene.

Milliarder unndratt

Milliarder unndratt

På oppdrag for Skatteetaten har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet omfanget av arbeidslivskriminaliteten i Norge. I vårt arbeid har vi særlig sett på unndragelser av skatt og avgift, trygdesvindel og brudd på arbeidsmiljøloven. Analysen viser at omfanget var økende på begynnelsen av 2000-tallet, men ser ut til å stabilisert seg over de siste årene. Vårt hovedanslag for skjult aktivitet knyttet til arbeidslivskriminalitet ligger på om lag 28 milliarder for 2015.

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Treforedlingskonsernet var en gang et lokomotiv i norsk økonomi, med en verdi på godt over 20 milliarder kroner. I dag er det overhengende risiko for at Norske Skog går konkurs. Konsernets problem er stor gjeld og at de har satset ensidig på produksjon av avis- og magasinpapir.

Videre drift vil på en aller annen måte vil kreve omstilling av produksjonen, og omstilling er dyrt. Prosessindustri, treforedling inkludert, er mer kapitalintensiv enn noen annen næringsvirksomhet. Det er imidlertid et vell av bruksmuligheter for tre. Alt som plast brukes til i dag, kan erstattes av treprodukter. Spørsmålet er bare hva det vil koste å omstille til nye produkter.

 

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

En viktig utløsende årsak til at det snudde akkurat nå er trolig den nye boliglånsforskriften som ble innført i år. Denne bidrar til at langt færre boliglån innvilges.

Etter en lang periode med sterk prisvekst er det sannsynlig at investorer ønsker å realisere gevinst. Et omslag i markedets forventninger fra sterk prisvekst til prisfall, kan ramme etterspørselen etter bolig, så vel som husholdningenes forbruk og nye boliginvesteringer. Dermed kan en nedtur både forsterkes og smitte over på realøkonomien i videre forstand, på samme måte som oppturen.

Boligmarkedet binder renta

Boligmarkedet binder renta

Det er nå klare tegn til avmatting i det norske boligmarkedet, etter en periode med kraftig prisoppgang. Det er store regionale forskjeller i utviklingen, og det er særlig i byene at prisene har økt mye. Klart sterkest har oppgangen vært i Oslo. Der økte boligprisene med hele 12,5 og 16,6 prosent i 2015 og 2016, mot mer moderate 5,4 og 6,0 prosent i resten av landet. I mai falt imidlertid prisene med 1,1 prosent for Norge samlet. Igjen er det Oslo som dominerer, denne gangen med en nedgang på 1,4 prosent. Unntaket er Stavanger, der prisene i år har hentet seg noe inn igjen, etter flere år med oljenedtur.