Her er de mest utsatte yrkene

Her er de mest utsatte yrkene

I en nylig publisert rapport for Akademikerne framskriver vi kompetansebehovet fram til 2035. Framskrivingene viser blant annet en fallende etterspørselen etter yrker med rutinebaserte arbeidsoppgaver. Disse tilhører typisk arbeidstakere med lite formell kompetanse, men sannsynligheten for å bli erstattet av teknologiske løsninger eksisterer også for noen yrkesgrupper med høyere krav til formell kompetanse. Regnskapsførere og lønningsmedarbeidere, finans- og eiendomsmeglere, innkjøpere, sekretærer og logistikkmedarbeidere er blant de mest utsatte yrkesgruppene.

Butikkansatte må finne nye yrker

Butikkansatte må finne nye yrker

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fram til 2030 kommer befolkningen til å vokse med om lag ti prosent. Likevel stuper behovet for ansatte innen dagligvarehandel. Det skjer en endring med store omstillinger som automatisering og digitalisering i bransjen. Det betyr færre jobber for folk med lav eller manglende utdanning. 10.000 årsverk kan forsvinne. 

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

"12 milliarder ble unndratt i skatter og avgifter på grunn av arbeidslivskriminalitet i 2015. En analyse viser at det er en skjult verdiskapning på nærmere 28 milliarder kroner. Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten" sier Hadia Tajik. Hadia Tajik og Ap lanserer en seks punkts plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Framtidens arbeidsmarket vil være preget av tverrfaglighet og stadig mer bruk av sysselsatte med lang høyere utdanning. Når det gjelder yrkesgrupper viser våre framskrivinger at det særlig vil være behov for ingeniører og andre med realfagsutdannelse. Enten det er innen vann, miljø, bygg, byplanlegging, elektronikk eller informasjonsteknologi. I tillegg skiller de aller fleste helse- og omsorgsyrkene seg ut som sikre valg for framtidens arbeidsliv.

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Det er knyttet stor usikkerhet til om hvilke kostnadselementer som kan påvirke avgjørelsen om lokaliseringen av fremskutt kampflybase og overvåkingsflybase. Samfunnsøkonomisk analyse har sett på mulige tilleggskostnader ved en enebase på Evenes. Dersom det stemmer at disse elementene påløper ved en etablering av enebase på Evenes, vil de kostnadene øke med drøyt 7 milliarder kroner.

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Fallet i nyboligsalget i Oslo, som startet i vår, har fortsatt gjennom sommeren. Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå. Og det er grunn til å tro at det skal stige ytterligere. Dette kommer blant annet av at befolkningsveksten avtar i Oslo. Samtidig har det vært en veldig økning i tilbudet av boliger til salgs gjennom det siste halvannet året. Dette har blitt forsterket av innstrammingene i kreditten fra bankene.

Milliarder unndratt

Milliarder unndratt

På oppdrag for Skatteetaten har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet omfanget av arbeidslivskriminaliteten i Norge. I vårt arbeid har vi særlig sett på unndragelser av skatt og avgift, trygdesvindel og brudd på arbeidsmiljøloven. Analysen viser at omfanget var økende på begynnelsen av 2000-tallet, men ser ut til å stabilisert seg over de siste årene. Vårt hovedanslag for skjult aktivitet knyttet til arbeidslivskriminalitet ligger på om lag 28 milliarder for 2015.

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Treforedlingskonsernet var en gang et lokomotiv i norsk økonomi, med en verdi på godt over 20 milliarder kroner. I dag er det overhengende risiko for at Norske Skog går konkurs. Konsernets problem er stor gjeld og at de har satset ensidig på produksjon av avis- og magasinpapir.

Videre drift vil på en aller annen måte vil kreve omstilling av produksjonen, og omstilling er dyrt. Prosessindustri, treforedling inkludert, er mer kapitalintensiv enn noen annen næringsvirksomhet. Det er imidlertid et vell av bruksmuligheter for tre. Alt som plast brukes til i dag, kan erstattes av treprodukter. Spørsmålet er bare hva det vil koste å omstille til nye produkter.

 

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

En viktig utløsende årsak til at det snudde akkurat nå er trolig den nye boliglånsforskriften som ble innført i år. Denne bidrar til at langt færre boliglån innvilges.

Etter en lang periode med sterk prisvekst er det sannsynlig at investorer ønsker å realisere gevinst. Et omslag i markedets forventninger fra sterk prisvekst til prisfall, kan ramme etterspørselen etter bolig, så vel som husholdningenes forbruk og nye boliginvesteringer. Dermed kan en nedtur både forsterkes og smitte over på realøkonomien i videre forstand, på samme måte som oppturen.

Boligmarkedet binder renta

Boligmarkedet binder renta

Det er nå klare tegn til avmatting i det norske boligmarkedet, etter en periode med kraftig prisoppgang. Det er store regionale forskjeller i utviklingen, og det er særlig i byene at prisene har økt mye. Klart sterkest har oppgangen vært i Oslo. Der økte boligprisene med hele 12,5 og 16,6 prosent i 2015 og 2016, mot mer moderate 5,4 og 6,0 prosent i resten av landet. I mai falt imidlertid prisene med 1,1 prosent for Norge samlet. Igjen er det Oslo som dominerer, denne gangen med en nedgang på 1,4 prosent. Unntaket er Stavanger, der prisene i år har hentet seg noe inn igjen, etter flere år med oljenedtur.

Økning i antall usolgte boliger på Østlandet

Økning i antall usolgte boliger på Østlandet

De siste to månedene har det blitt solgt 2.567 nye boliger. Det er 3 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 39 prosent færre enn rekordsalget samme periode i fjor. Vi ser nå nedgang i salget i alle regioner, mens beholdningen av usolgte boliger stiger. Salget på Østlandet utgjorde 26 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 18, 14 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Buskerud med 32 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Milliarder til vei og bane har gitt nye jobber

Milliarder til vei og bane har gitt nye jobber

Det har de siste årene vært en økning i overføringer over Statsbudsjettet til investeringer i samferdsel. Vi har beregnet ringvirkningene av drift og investeringer i samferdselsinfrastruktur og finner at sysselsetting har økt i takt med økte overføringer. Utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017. De totale ringvirkningene har ifølge vår beregning økt sysselsettingen med 22 prosent mellom 2013 og 2017.

Arbeid og velferd er mulig uten olje, men ikke gratis

Arbeid og velferd er mulig uten olje, men ikke gratis

En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Broen til framtiden utarbeidet en rapport som viser sysselsettingsmessige konsekvenser av å fase ut petroleumsvirksomheten i et raskere tempo enn dagens politikk legger opp til. Dette innebærer redusert sysselsetting i petroleumsvirksomheten. Dette kan motvirkes gjennom offentlige investeringer og en vridning av sysselsettingen i favør klimajobber. 

Ingen tro på renteheving fra Norges Bank med det første

Ingen tro på renteheving fra Norges Bank med det første

Selv om vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak. Lønnsveksten er lav og inflasjonen har falt markert. Imidlertid trekker noe bedre utsikter for internasjonal økonomi i retning av økt rente. Det kan man også si om boligmarkedet, som preges av mange år med høy prisvekst og høy gjeld i husholdningene. Høye boliginvesteringer de siste årene, sammen med tilstrammingstiltak, bidrar imidlertid til en klar demping av utviklingen i boligprisene framover. Derfor venter vi at Norges Bank holder styringsrenta uendret på neste rentemøte.

Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene

Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene

I dag legger vi fram vår ferske konjunktur og prognoserapport i Oslo konserthus.  Vi forventer at boligprisene skal stige 23 prosent frem mot 2020, med sterkest vekst i Oslo. Vi tror prisveksten demper seg, men vi tror ikke på noen bråstopp. Klikk på bildet for å lese mer om våre prognoser.