Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Behovet for personer med doktorgrad i næringslivet øker med de stadig mer komplekse oppgavene som skal løses. På kort sikt kan likevel rask vekst i tilbudet av doktorgradsstipendiater overstige behovet. Dette kan resultere i at personer med doktorgrad får arbeidsoppgaver som kunne ha blitt gjort av personer med mindre formell utdanning.

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Renteøkningen kommer først til høsten. Basert på signalene Norges Bank har gitt, virker september sannsynlig. Det har ikke skjedd noe den siste tiden som endrer på det. Realøkonomien går godt, sysselsettingen øker og ledigheten nærmer seg normale nivåer. Oljeprisen har økt klart og bidrar til høyere aktivitet.

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Vi har sammen med Ipsos gjennomført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering av fastlegeordningen. Utfordringer knyttet til opprettelse og videreføring av fastlegetilbudet gjør at kommuner på ulike måter yter bidrag ut over det som er hovedmodellen for finansiering av fastlegene. Syv av ti kommuner anslås å ha denne typen tiltak, og kostnadene estimeres til å være på 378 millioner kroner.

Det å drive butikk kan friste mer en studier

Det å drive butikk kan friste mer en studier

For mange unge arbeidstakere med lite formell kompetanse har varehandelen lenge vært en viktig rekrutteringskanal. Større samfunnsmessige endringer knyttet til blant annet teknologi, urbanisering og demografi påvirker hele næringslivet, også varehandelen. Intern kompetanseutvikling i bedriftene blir da enda viktigere for å sikre varehandelen relevant kompetanse og for arbeidsinkludering.

Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo

Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo

Nyboligsalget i hovedstaden har ligget og vaket på de samme bunnivåene siden oktober. Salgstallene viser at fallet har stoppet opp, men selv om det er små tegn til bedring er det ikke noen voldsomme bevegelser. Salget er fortsatt veldig lavt i Oslo. Totalt ble det solgt 233 nye boliger i Oslo fra februar til april i år, mens tallet på landsbasis var på 2.787. For landet totalt sett er det en oppgang på 5 prosent fra samme periode i fjor.

Kan tape 400 millioner på å la Color Line flagge ut

Kan tape 400 millioner på å la Color Line flagge ut

Dersom regjeringen lar Color Line flagge ut Kiel-ferjene, kan det påføre samfunnet et verdiskapningstap på 400 millioner kroner. Det er først og fremst verdiskapingstapet som følger av inntektstapet til de norske ansatte som blir oppsagt i Color Line som drar ned den samfunnsøkonomiske nytten. Samtidig vil Color Line kunne øke egen gevinst med en milliard. 

Mulighetsstudie for plassering av nytt storsykehus

Mulighetsstudie for plassering av nytt storsykehus

På oppdrag for Hamar kommune har vi gjennomført en samfunnsanalyse av å lokalisere hovedsykehuset i Sykehuset Innlandet på Hamar sammenlignet med en lokalisering ved Mjøsbrua. Analysen peker blant annet på at togforbindelsene til Oslo er en stor fordel ved lokalisering på Hamar. Jo nærmere man kommer arbeidsmarkedet, jo lettere er det å få tak på fagfolk på midlertidig og langvarig basis. Snittet av pasient- og pårørendereiser vil imidlertid bli noen kilometer lengre ved et sykehus i Hamar, men tar vi med de ansattes pendling så vil det totale CO₂-utslippet bli høyere med sykehus ved Mjøsbrua.

Milliarder på vei ut av landet?

Milliarder på vei ut av landet?

SØA har gjennomført en analyse av effektene av oppdeling av veikontrakter på oppdrag for Maskinentreprenørenes Forbund. På tross av at større kontrakter gir større mulighet for å utnytte stordriftsfordeler, viser analysen at det finnes et øvre nivå hvor kontraktene blir så store at risikoen overstiger stordriftsfordelene. 

Er det lurt å subsidiere alkohol og flyreiser for å sikre drift av flyplasser i distriktene?

Er det lurt å subsidiere alkohol og flyreiser for å sikre drift av flyplasser i distriktene?

Framtiden i våre hender ba i august 2017 SØA om å lage en utredning om taxfreeordningen for å skaffe mer kunnskap om hvilke konsekvenser ordningen har for samfunnet. Utredningen viser at Avinors inntekter fra taxfreeordningen er betydelige, men alternativer til inntekter fra taxfree-salg for å finansiere Avinor og det landsomfattende nettverket av lufthavner eksisterer.

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler

Økonomisk kriminalitet, inkludert kriminalitet i arbeidslivet, utgjør en økende trussel mot samfunnet. Lovlydig virksomhet er en forutsetning for demokrati, velferd og trygghet. Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fellesskapet går glipp av 28 milliarder kroner i året grunnet ulovlig virksomhet. Dette er alvor.

Helsevesenet venter kraftig økning i antall jobber, tross robotisering

Helsevesenet venter kraftig økning i antall jobber, tross robotisering

Teknologi vil effektivisere helsevesenet. Teknologiske løsninger kan benyttes til å redusere behovet for en rekke yrker, særlig mindre yrkesgrupper med arbeidsoppgaver som kan automatiseres nesten fullstendig, men også oppgaver som i dag gjøres av større yrkesgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Men uansett hvor mange roboter som kommer, vil behovet for arbeidskraft øke. 

NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Arbeidslivskriminalitet er et viktig samfunnsproblem. NHO er blant aktørene som fremmer viktigheten av gode tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Tiltaksforslagene deres inkluderer bedre koordinering av innsatsen mot denne type kriminalitet, handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet, styrket organisert arbeidsliv og at offentlig sektor og næringslivet skal ta et større ansvar for å sikre at varer og tjenester kjøpes fra seriøse aktører.

300 prosent flere usolgte nye boliger i Oslo

300 prosent flere usolgte nye boliger i Oslo

Siden midten av oktober er det solgt 9 prosent færre nyboliger enn i forrige tomånedersperiode. Dette er mer enn en halvering fra samme periode i fjor. Bruktboligprisene i Oslo har falt 10,5 prosent fra toppen i april. Våre prognoser tilsier at bruktboligprisene skal fortsette å falle gjennom neste år.  Når folk ser at bruktboligprisene faller markert, blir det stadig skumlere å gå inn i et nyboligprosjekt som blir levert et godt stykke inn i fremtiden. I lys av disse tallene er det grunn til å forvente at nyboligprisene må ned for at utbyggerne skal å sluttsolgt prosjektene sine.