{ text-align: justify; }

Milliarder unndratt

Milliarder unndratt

På oppdrag for Skatteetaten har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet omfanget av arbeidslivskriminaliteten i Norge. I vårt arbeid har vi særlig sett på unndragelser av skatt og avgift, trygdesvindel og brudd på arbeidsmiljøloven. Analysen viser at omfanget var økende på begynnelsen av 2000-tallet, men ser ut til å stabilisert seg over de siste årene. Vårt hovedanslag for skjult aktivitet knyttet til arbeidslivskriminalitet ligger på om lag 28 milliarder for 2015.

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Plan B for papirfabrikken på Skogn

Treforedlingskonsernet var en gang et lokomotiv i norsk økonomi, med en verdi på godt over 20 milliarder kroner. I dag er det overhengende risiko for at Norske Skog går konkurs. Konsernets problem er stor gjeld og at de har satset ensidig på produksjon av avis- og magasinpapir.

Videre drift vil på en aller annen måte vil kreve omstilling av produksjonen, og omstilling er dyrt. Prosessindustri, treforedling inkludert, er mer kapitalintensiv enn noen annen næringsvirksomhet. Det er imidlertid et vell av bruksmuligheter for tre. Alt som plast brukes til i dag, kan erstattes av treprodukter. Spørsmålet er bare hva det vil koste å omstille til nye produkter.

 

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

Derfor kjøles boligmarkedet ned nå

En viktig utløsende årsak til at det snudde akkurat nå er trolig den nye boliglånsforskriften som ble innført i år. Denne bidrar til at langt færre boliglån innvilges.

Etter en lang periode med sterk prisvekst er det sannsynlig at investorer ønsker å realisere gevinst. Et omslag i markedets forventninger fra sterk prisvekst til prisfall, kan ramme etterspørselen etter bolig, så vel som husholdningenes forbruk og nye boliginvesteringer. Dermed kan en nedtur både forsterkes og smitte over på realøkonomien i videre forstand, på samme måte som oppturen.

Boligmarkedet binder renta

Boligmarkedet binder renta

Det er nå klare tegn til avmatting i det norske boligmarkedet, etter en periode med kraftig prisoppgang. Det er store regionale forskjeller i utviklingen, og det er særlig i byene at prisene har økt mye. Klart sterkest har oppgangen vært i Oslo. Der økte boligprisene med hele 12,5 og 16,6 prosent i 2015 og 2016, mot mer moderate 5,4 og 6,0 prosent i resten av landet. I mai falt imidlertid prisene med 1,1 prosent for Norge samlet. Igjen er det Oslo som dominerer, denne gangen med en nedgang på 1,4 prosent. Unntaket er Stavanger, der prisene i år har hentet seg noe inn igjen, etter flere år med oljenedtur.

Økning i antall usolgte boliger på Østlandet

Økning i antall usolgte boliger på Østlandet

De siste to månedene har det blitt solgt 2.567 nye boliger. Det er 3 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 39 prosent færre enn rekordsalget samme periode i fjor. Vi ser nå nedgang i salget i alle regioner, mens beholdningen av usolgte boliger stiger. Salget på Østlandet utgjorde 26 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 18, 14 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Buskerud med 32 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Milliarder til vei og bane har gitt nye jobber

Milliarder til vei og bane har gitt nye jobber

Det har de siste årene vært en økning i overføringer over Statsbudsjettet til investeringer i samferdsel. Vi har beregnet ringvirkningene av drift og investeringer i samferdselsinfrastruktur og finner at sysselsetting har økt i takt med økte overføringer. Utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017. De totale ringvirkningene har ifølge vår beregning økt sysselsettingen med 22 prosent mellom 2013 og 2017.

Arbeid og velferd er mulig uten olje, men ikke gratis

Arbeid og velferd er mulig uten olje, men ikke gratis

En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Broen til framtiden utarbeidet en rapport som viser sysselsettingsmessige konsekvenser av å fase ut petroleumsvirksomheten i et raskere tempo enn dagens politikk legger opp til. Dette innebærer redusert sysselsetting i petroleumsvirksomheten. Dette kan motvirkes gjennom offentlige investeringer og en vridning av sysselsettingen i favør klimajobber. 

Ingen tro på renteheving fra Norges Bank med det første

Ingen tro på renteheving fra Norges Bank med det første

Selv om vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak. Lønnsveksten er lav og inflasjonen har falt markert. Imidlertid trekker noe bedre utsikter for internasjonal økonomi i retning av økt rente. Det kan man også si om boligmarkedet, som preges av mange år med høy prisvekst og høy gjeld i husholdningene. Høye boliginvesteringer de siste årene, sammen med tilstrammingstiltak, bidrar imidlertid til en klar demping av utviklingen i boligprisene framover. Derfor venter vi at Norges Bank holder styringsrenta uendret på neste rentemøte.

Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene

Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene

I dag legger vi fram vår ferske konjunktur og prognoserapport i Oslo konserthus.  Vi forventer at boligprisene skal stige 23 prosent frem mot 2020, med sterkest vekst i Oslo. Vi tror prisveksten demper seg, men vi tror ikke på noen bråstopp. Klikk på bildet for å lese mer om våre prognoser.

Lønnsfest i finans, tross historisk dårlig år

Lønnsfest i finans, tross historisk dårlig år

Lønnsveksten i Norge har nådd et nytt bunnivå for 2000-tallet. Lønnsveksten for ansatte i Norge er nede i 1,6 prosent. Det viser siste framlagte månedstall. Lønnsveksten er langt lavere enn prisveksten, som ligger rundt 3,5 prosent, noe som betyr en solid reallønnsnedgang. 

Lønningene øker nesten ikke. Det er et problem for verdensøkonomien.

Lønningene øker nesten ikke. Det er et problem for verdensøkonomien.

Reallønnsveksten for arbeidsfolk verden over er i ferd med å stoppe opp. En effekt av at lønnsutviklingen ikke følger med produktiviteten, er at forholdet mellom arbeid og kapital forskyves. En større andel av verdiskapningen i samfunnet tilfaller kapitaleierne, investorene, og mindre til arbeidsfolk, lønnsmottakerne.

Fersk utgave av ECON Nye Boliger: Rekordsalg av nye boliger på Østlandet, men moderat ellers

Fersk utgave av ECON Nye Boliger: Rekordsalg av nye boliger på Østlandet, men moderat ellers

I løpet av 2016 er det blitt solgt 20.741 nye boliger i Norge. Det er nesten 4.000 flere boliger enn i 2015, og 8.800 flere enn i 2014. De siste to månedene er det blitt solgt 3.738 nye boliger. Det er om lag det samme som forrige periode, men 29 prosent flere enn samme periode i fjor. Østlandet, og spesielt Oslo, skiller seg ut med høyt salg. Salgstakten var høyest i Oslo med 61 prosent, mens den laveste salgstakten var i Møre og Romsdal med ti prosent. Salget av nye boliger på Østlandet utgjorde 40 prosent av alle boliger til salgs. 

Kompetansesporet

Kompetansesporet

I møte med teknologi og globalisering har partene i arbeidslivet holdt fast på høye minstelønninger. Overskuddsetterspørsel av lavkompetansearbeidskraft har blitt møtt med kompetanseheving. Skal vi lykkes i å bevare den norske arbeidslivsmodellen og suksessen den har gitt, er vi nødt til å styrke kompetansesporet i takt med utfordringene arbeidsmarkedet står overfor.

Lønnssystemets skyld, ikke frihandel

Lønnssystemets skyld, ikke frihandel

«42 år uten lønnsøkning» i USA skyldes nok arbeidsmarkedssystemet heller enn frihandel. Dersom lønnsdannelsen hadde vært knyttet til produktivitetsveksten skulle amerikanske industriarbeidere hatt vesentlig mer å rutte med. Det er mange spørsmål som kan reises i forlengelsen av denne observasjonen. Blant annet kan det hende at sterkere produktivitetsforankring av lønnstilleggene, gjennom tariffavtaler, ville gitt lavere produktivitetsvekst. Men det skal mye til for at hele lønnsevnen i amerikansk industri skulle bli borte på denne måten. Dermed kan det virke som at den triste kjøpekraftutviklingen ikke først og fremst har å gjøre med liberaliserte produktmarkeder eller med internasjonal handel, kanskje heller ikke med elitens svik, men med amerikanernes system for arbeidsmarkedsregulering?

Lavtlønte sakker etter

Lavtlønte sakker etter

Den fattigste tidelen av arbeiderne har fått en stadig mindre del av kaka siden 1997. Fra 2006 til 2015 økte lønningene i samfunnet med 42,1 prosent. For de 10 prosentene med lavest lønn økte den med 24,2 prosent, mens de ti prosent høyest lønte økte med 46,4 prosent. Det er særlig lavtlønte i privat sektor som har sakket akterut.

Særlig godt nyboligsalg på Østlandet

Særlig godt nyboligsalg på Østlandet

I dag publiserte vi den nyeste utgaven av ECON Nye Boliger. Vi finner at det er solgt 3.677 nye boliger i Norge over de siste to månedene. Det er 19 prosent flere enn forrige tomånedersperiode og 29 prosent flere enn samme periode i fjor. Mens Østlandet skiller seg ut med særlig godt salg, har salget nå tatt seg opp også på Vestlandet og Sørlandet. 

Det vi ser veldig tydelig er at salget fortsetter med uforminsket styrke, men det kommer også mange nye prosjekter ut i markedet, så utbyggerne har virkelig fått opp farten og prøver å levere det markedet etterspør.

Motkreftene slår inn

Motkreftene slår inn

Økonomiens motkrefter er i sving. Produktivitetsveksten holder ledigheten høy, men kan åpne for fremtidsrettede jobber. Ledigheten kan forsette å være høy selv om oljeinvestingene skulle øke igjen. Årsaken er at nedturen har utløst rasjonaliseringstiltak og økt produktivitetsveksten.

For å kunne erstatte oljeinntektene, bør mer av veksten fremover komme innen kunnskapsbasert næringsliv, forretningsmessig tjenesteyting og industri.