Perspektivnotat - Ti bud for bedre integrering

Sjeføkonom Roger Bjørnstad har deltatt i integreringsutvalget Ti bud for mer helhetlig, effektiv og rettferdig integrering sammen med sentrale politikere fra fem partier og noen av de fremste forskerne på feltet.

Utvalget har blant annet kommet fram til at en kompetansereform for hele arbeidslivet er nødvendig og at dagens ordninger bør tilrettelegges bedre gjennom språkopplæring og godkjenning av tidligere kompetanse. For å sikre bedre innpass i arbeidslivet ønsker integreringutvalget å:

  1. Styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet og flytte mer av opplæringen ut av klasserommet.
  2. Styrke karriereveiledning med særlig ansvar for innvandrere.
  3. Investere i digitale fellesløsninger for godkjenning av utdanning fra utlandet.

Integreringsarbeidet må videreføre og forsterke den norske arbeidslivsmodellen med små lønnsforskjeller, ikke undergrave den. Skal integreringen lykkes må alle som bor i Norge opplever at mulighetene er større innenfor enn utenfor arbeidslivet og samfunnet. Lojalitet til det norske samfunnet kan ikke vedtas eller tvinges frem, det må springe ut av at hver enkelt av oss ser oss best tjent med å delta i fellesskapet. Sosial mobilitet, altså muligheten til å gjøre klassereise og suksess uansett sosial bakgrunn, er derfor en del av limet som holder samfunnet sammen. Systematisk utenforskap, slik vi for eksempel ser blant en del innvandrergrupper, er derfor farlig. Ikke bare fordi det representerer tapt verdiskapning eller oppleves fortvilende for dem det gjelder. Utenforskap er i tillegg med på å løse opp samfunnslimet ved å bekrefte oppfatninger om at det er umulig å lykkes. For å styrke arbeidslinja foreslår intergreringsutvalget å:

  1. Gradering av uføretrygd
  2. Økt bruk av lønnstilskudd, også i offentlig sektor og særlig kommunene
  3. Bekjempe svart arbeid gjennom pålegg om digitale plattformer og økt kontroll