Kan spare kun 6 millioner på å flagge ut

Norges sjømannsforbund har bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å regne på endringer i lønnskostnadene for 1030 ansatte innenfor stillingskategoriene kokk, servitør, butikkekspeditør, forpleiningsassistent og matros/motormann dersom Color Line endrer registrering fra NOR-registeret til DIS-registeret.

Beregningsgrunnlaget er overenskomster med lønns- og arbeidstidsbestemmelser i de to registerne, pensjonsforpliktelser, sosiale avgifter og skatteordninger. Vi har lagt til grunn lønnskostnader og gjeldende ordninger for 2016. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger som er presentert i notatet.

Våre beregninger viser at kostnadsbesparelsen i stor grad avhenger av hvilke forutsetning man legger for valutakursen mellom NOK og DKK. For å illustrere usikkerheten har vi lagt til grunn ulike nivåer på valutakursen, og beregnet hvordan resultatet varierer med denne. Høyest er kostnadsforskjellen dersom man legger valutakursen i 2012 til grunn, mens forskjellen er lavest dersom man legger nåværende (29.nov 2017) valutakurs til grunn.

Dersom vi legger til grunn gjennomsnittlig valutakurs for perioden 2012-2016 har vi beregnet at lønnskostnadene årlig er om lag 59,3 millioner NOK lavere ved å være registrert i DIS sammenlignet med NOR for de 1 030 ansatte vi har regnet på.

Klikk her for å lese hele notatet.