Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene

I dag legger vi fram vår nye utgave av Norsk økonomi, som er Samfunnsøkonomisk analyses konjunktur- og prognoserapport. 

Fastlandsøkonomien har vokst svært lite de siste to årene og sysselsettingen har falt. Oljebremsen har vært hovedårsaken. Petroleumsinvesteringene vil trolig synke mindre i inneværende år enn de to foregående. Vi anslår et mindre negativt bidrag fra petroleumssektoren i 2017 og tilnærmet et nullbidrag i 2018 før petroleumsinvesteringene vokser svakt i 2019 og 2020.

Utviklingen i arbeidsmarkedet snudde til det positive etter sommeren i fjor, med et fall i arbeidsledigheten fra august til desember på et halvt prosentpoeng, som målt i AKU. Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt imidlertid kraftig i fjor. Dette er delvis drevet av redusert arbeidsinnvandring og økt utflytting fra Norge på grunn av nedgangskonjunkturen. Sterk fall i nettoarbeidsinnvandring og også færre flykninger bidrar til klart lavere befolkningsvekst enn tidligere.

De svake globale vekstutsiktene som har lagt en demper på både handel, investeringer, priser og produktivitet ser nå ut til å være i ferd med å snu. OECD forventer fortsatt økt global vekst i årene framover. Den forventede veksten er primært drevet av relativ høy vekst i Kina og USA, men også av en styrket økonomisk aktivitet i eurosonen. Europa sliter imidlertid fortsatt med høy ledighet, i tillegg til politisk uro. 

Internasjonal politisk og økonomisk usikkerhet preger også Norge. Vi tror Norges Bank holder dagens styringsrente på 0,5 prosent uendret til langt ut i 2019. 

Lavere befolkningsvekst og økt boligbygging vil dempe boligprisveksten kommende år. Fortsatt lave renter vil likefullt bidra til at boligprisene vil vokse videre. Samlet sett over prognoseperioden anslår vi at boligprisene med 12,5 prosent fra og med 2018 til og med 2020. I tillegg kommer årets prisvekstanslag på 8,7 prosent. Det er i hovedsak Osloregionen som bidrar til den høye prisveksten. 

Samlet over prognoseperioden tror vi at boligprisveksten vil være høyest i Oslo, spesielt i 2017 og 2018. Deretter vil boligprisveksten avta også her. Det er spesielt den sterke veksten vi har sett i hovedstaden i fjor og hittil i år som bidrar til dette. Boligprisanslaget vårt for Oslo innebærer fortsatt vekst gjennom året, men med lavere hastighet enn det vi har sett det siste kalenderåret.

Oslo har vært preget av lav boligbygging i forhold til befolkningsveksten de siste årene. Dette har vært en viktig forklaringsfaktor bak den høye boligprisveksten. Som følge av godt nyboligsalg i Oslo forventer vi imidlertid at boligbyggingen vil ta seg opp, samtidig som befolkningsveksten forventes å avta. Dette vil dempe boligprisveksten utover i perioden. Vi venter også at boligprisveksten vil være god i pendlerområdene rundt hovedstaden.

Av byene er Trondheim den neste på lista med boligprisvekst over landsgjennomsnittet. Dette gjelder spesielt på kort sikt. Utover i prognoseperioden vil det gode nyboligsalget her materialisere seg i mange innflyttingsklare boliger. Dette demper boligprisveksten mot 2020. Tromsø har hatt den klart sterkeste prisveksten de siste årene, men vi tror mye av vekstpotensialet her nå er hentet ut. Veksten i Tromsø vil følgelig være lavere enn landsgjennomsnittet.

Utover prognoseperioden venter vi også at boligprisveksten i Stavanger vil ta seg opp. Byen har lagt bak seg noen år med lavt nyboligsalg og fall i boligprisene. Gjennomsnittsprisene i 2016 var på linje med boligprisene 2011. Utviklingen gjennom høsten 2016 og begynnelsen av 2017 tyder på bedring i boligmarkedet. Vi tror veksten fortsatt vil være lav i 2017, før den tar seg opp i 2018. 

I Innlandet, Telemark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Aust-Agder forventer vi lavere boligprisvekst enn landsgjennomsnittet.