Ingen tro på renteheving fra Norges Bank med det første

Vi venter at Norges Bank holder styringsrenta uendret på sitt neste rentemøte 4. mai.

Kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren. Nå ser det ut til at perioden med negative impulser fra oljesektoren er i ferd med å nærme seg slutten. På den annen side ligger det an til en avmatting i boligmarkedet framover.

Selv om vi venter at veksten i Norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak. Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Lønnsveksten er lav og inflasjonen har falt markert, og ligger an til å havne klart under Norges Banks inflasjonsmål. Dette taler for at Norges bank holder styringsrenta lav.

Noe bedre utsikter for internasjonal økonomi trekker i motsatt retning. Det kan man også si om boligmarkedet, som preges av mange år med høy prisvekst og høy gjeld i husholdningene. Myndighetene har imidlertid adressert utviklingen i boligmarkedet med tilstrammingstiltak rettet mot lån til boligformål, som kan kompensere noe for de lave rentene. Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover.

Samlet sett venter vi derfor ingen endring i styringsrenta nå, og vi tror den vil bli liggende på dagens nivå de nærmeste årene.