Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Samfunnsøkonomisk analyse har analysert de prissatte virkningene av lokaliseringsvalg av fremskutt kampflybase og overvåkingsflybase. I analysen har vi sammenlignet kostnader ved de to alternativene Enebase på Evenes og Delt løsning mellom Evenes og Andøya. I Enebase samlokaliseres fremskutt kampfly- og overvåkingsflybase på Evenes, mens i Delt løsning lokaliseres fremskutt kampflybase på Evenes, mens base for overvåkingsfly forblir på Andøya. Samlet for hele analyseperioden på 30 år har vi beregnet at de neddiskonterte kostnadene knyttet til Enebase er 3,4 prosent lavere enn Delt løsning. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om det er andre kostnadselementer som er utelatt fra analysen. I et tredje alternativ har vi sett på mulige tilleggskostnader ved enebase på Evenes (inkluderer bl.a. oppdatering av ammunisjonsområde, kapasitetsutvidelse av drivstoffanlegg og oppgradering av banesystemet). Dersom det stemmer at disse elementene påløper ved en etablering av enebase på Evenes, vil de neddiskonterte kostnadene øke med drøyt 7 milliarder kroner, og vil i så fall snu konklusjonen. Basert på vår gjennomgang er det derfor vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre. 

"Hvis kostnadene som rapporten har kommet fram til er i nærheten av riktig, så rokker dette ved hele grunnlaget for å flytte basen fra Andøya til Evenes" sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

"Vi mener at hele beslutningen må bli tatt opp på nytt. Den erfaringsbaserte kunnskapen vi har med å flytte store militære innstallsjoner er at når vi skal gjøre sluttregninga, så har det blitt dyrere. Her har vi fått veldig klare indisier på at det kommer til å skje" sier Slagsvold Vedum.

Hele rapporten kan lastes ned her: R71-2017 Analyse av de prissatte virkningene av ny fremskutt kampfly- og overvåkingsbase