Helsevesenet venter kraftig økning i antall jobber, tross robotisering

Det er all grunn til å tro at det er mulig å løse dagens helse- og omsorgsoppgaver med langt mindre menneskelig rutinearbeid. Teknologiske løsninger kan benyttes til å redusere behovet for en rekke yrker, særlig mindre yrkesgrupper med arbeidsoppgaver som kan automatiseres nesten fullstendig, men også oppgaver som i dag gjøres av større yrkesgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere og leger.

Ifølge rapporten er det en rekke helseyrker som særlig står i faresonen når teknologien utvikles enda mer og tas i bruk. Innen legeyrket, for eksempel, spås det at kirurger i stor grad kan bli erstattet av teknologi, samt at diagnostisering primært vil kunne utføres av maskiner. Helsesekretærer er et eksempel på et yrke som det kan bli mindre behov for fremover dersom flere teknologiske løsninger tas i bruk. For både timebestilling, betaling og spørsmål kan skje digitalt. Og når det gjelder etterspørselen etter pleiemedarbeidere, tilsier den aldrende befolkningen et økende behovet for omsorgstjenester. Men det er imidlertid også et stort
potensial for å rasjonalisere bort unødige ressurser.

Behovet for helsepersonell er likevel beregnet å øke fremover, men hvor stor økningen blir vil variere. Et avgjørende spørsmål er hvor raske og omfattende de teknologiske endringene i helsesektoren vil bli. Usikkerheten i beregningene av framtidens behov for helsepersonell er knyttet til offentlig sektors evne og vilje til å ta i bruke teknologiske løsninger. Hvis det tas i bruk mye teknologi viser våre beregninger at det om ti år vil være behov for rundt ti prosent færre sysselsatte innen helse og omsorg, sammenlignet med en fremtid hvor nye teknologiske løsninger i liten grad tas i bruk.

Et ønske om menneskelig kontakt og redsel for overvåkning og informasjon på avveie er blant hensynene som vekter ned ønsket om effektivisering. Dette er viktige hensyn å ta når myndighetene skal gjøre prioriteringer knyttet til framtidens helsevesen. Vi vil kunne rasjonalisere bort en del av dagens oppgaver, men er det ønskelig?