Nye prognoser: Norske boliger blir mindre verd i 2022 enn nå

Boligprisene skal stige mindre enn inflasjonen fremover, ifølge ny rapport.

– Vi anslår at boligprisene vil øke meget forsiktig gjennom de neste årene, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Frem til utgangen av 2021 ventes det at boligprisene samlet stiger 3,1 prosent i Norge og 5,4 prosent i Oslo, ifølge de ferske boligprisprognosene Benedictow legger frem på en boligkonferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund tirsdag.

– Dette innebærer faktisk at vi venter en realprisnedgang på 2,6 prosent for landet og 0,1 prosent for Oslo, sier Benedictow.

Det vil si at Benedictow venter at boligprisene i perioden 2018–2021 stiger mindre enn inflasjonen, slik at de ikke vil holde tritt med den øvrige prisstigningen. 

Et unntak er Stavanger, der Benedictow venter en forsiktig realprisvekst. 

Mange grunner til moderat utvikling

Sjeføkonomen mener det er mange grunner til at boligprisutviklingen blir meget moderat i årene som kommer:

  • Boligprisene må fortsatt sies å være på et høyt nivå. 

  • Mange nye boliger kommer ut i markedet, særlig i 2018 og 2019 

  • Befolkningsveksten blir lavere 

  • Rentene øker 

  • Boliglånsforskriften videreføres

De nye prognosene fra Samfunnsøkonomisk analyse anslår at de gjennomsnittlige boligprisene på landsplan ender med en oppgang på 1,6 prosent i år målt mot gjennomsnittsprisen for 2017, og at de vil stige rundt en prosent årlig hvert år frem til og med 2021.

Benedictow venter at de gjennomsnittlige boligprisene i Oslo i 2018 blir magre 0,1 prosent høyere enn gjennomsnittprisen for 2017. De neste tre årene venter han en årlig prisvekst på mellom 1,4 og 2,1 prosent.

– Ifølge våre prognoser når ikke Oslo en ny boligpristopp før etter 2021, sier Benedictow.

Boligprisene i Norge nådde toppen i april i fjor og falt seks prosent frem til årsskiftet, ifølge Eiendom Norges landsomfattende bruktboligstatistikk.

Siden nyttår har boligprisene i Norge steget 4,6 prosent, og ligger nå 1,8 prosent under pristoppen fra mai i år, ifølge Eiendom Norges landsomfattende bruktboligstatistikk for oktober, lagt frem mandag.

Samme statistikk viser at prisene i Oslo siden nyttår har steget 4,5 prosent, og ligger nå 6,2 prosent under forrige topp i februar 2017.

– Kime til høyere prisvekst

– I makrobildet ellers er det stor usikkerhet knyttet til internasjonal etterspørsel. Vi ser økende proteksjonisme og børsuro. Vi ser også tegn til at norske boligpriser faller i en periode, og dette bidrar til at neste renteheving trolig utsettes til våren, sier Benedictow.

Han tror styringsrenten samlet skal settes opp ett prosentpoeng frem til utgangen av 2021, som noe er i underkant av Norges Banks egne prognoser.

Selv om renten ikke skal raskt opp, påpeker han at renteøkningen får stor effekt, særlig i Oslo der husholdningen har høy gjeld grunnet det høye boligprisnivået.

I Oslo venter Benedictow lav boligbygging i slutten av prognoseperioden.

– Der ligger det en kime til høyere prisvekst etter 2021. Samtidig venter vi høyere boligbygging i områdene rundt Oslo, som vil ta av noe av dette presset, sier Benedictow.

Benedictow venter at boliginvesteringene flater ut på et høyt nivå.

– Dermed venter vi ikke noe stort underskuddstilbud av boliger på landsplan som gir ny høy prisstigning etter 2021, sier Benedictow.

Benedictows anslag for boligprisene på landsbasis er omtrent på linje med Statistisk sentralbyrås siste prognose, lagt frem i begynnelsen av september. SSB anslår at de norske boligprisene som årsgjennomsnitt skal stige 1,2 prosent i år og stiger videre rundt en prosent årlig i perioden frem til og med 2021.

Selv om SSB anslår at boligprisene vil øke nominelt venter statistikerne at realboligprisene vil være på et lavere nivå i 2021 sammenlignet med toppen i 2017.

– En ønsket utvikling

Hvis forutsetningene i analysen slår til vil forbrukerne oppleve et mer forutsigbart boligmarked de nærmeste årene, fastslår administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Etter mange år med sterk prisvekst og turbulente markeder i deler av landet er det en ønsket utvikling når markedet stabiliseres. Vi ser allerede denne høsten at kjøpere forventer mer moderate priser enn tidligere år og at selgernes prisforlangende er mer realistisk. Med moderat prisutvikling senkes også terskelen for dem som står utenfor boligmarkedet, sier Geving.

 Kilde: Dagens Næringsliv