Er det lurt å subsidiere alkohol og flyreiser for å sikre drift av flyplasser i distriktene?

Er det lurt å subsidiere alkohol og flyreiser for å sikre drift av flyplasser i distriktene?

Framtiden i våre hender ba i august 2017 SØA om å lage en utredning om taxfreeordningen for å skaffe mer kunnskap om hvilke konsekvenser ordningen har for samfunnet. Utredningen viser at Avinors inntekter fra taxfreeordningen er betydelige, men alternativer til inntekter fra taxfree-salg for å finansiere Avinor og det landsomfattende nettverket av lufthavner eksisterer.

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler

Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler

Økonomisk kriminalitet, inkludert kriminalitet i arbeidslivet, utgjør en økende trussel mot samfunnet. Lovlydig virksomhet er en forutsetning for demokrati, velferd og trygghet. Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fellesskapet går glipp av 28 milliarder kroner i året grunnet ulovlig virksomhet. Dette er alvor.

Helsevesenet venter kraftig økning i antall jobber, tross robotisering

Helsevesenet venter kraftig økning i antall jobber, tross robotisering

Teknologi vil effektivisere helsevesenet. Teknologiske løsninger kan benyttes til å redusere behovet for en rekke yrker, særlig mindre yrkesgrupper med arbeidsoppgaver som kan automatiseres nesten fullstendig, men også oppgaver som i dag gjøres av større yrkesgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Men uansett hvor mange roboter som kommer, vil behovet for arbeidskraft øke. 

NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Arbeidslivskriminalitet er et viktig samfunnsproblem. NHO er blant aktørene som fremmer viktigheten av gode tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Tiltaksforslagene deres inkluderer bedre koordinering av innsatsen mot denne type kriminalitet, handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet, styrket organisert arbeidsliv og at offentlig sektor og næringslivet skal ta et større ansvar for å sikre at varer og tjenester kjøpes fra seriøse aktører.

300 prosent flere usolgte nye boliger i Oslo

300 prosent flere usolgte nye boliger i Oslo

Siden midten av oktober er det solgt 9 prosent færre nyboliger enn i forrige tomånedersperiode. Dette er mer enn en halvering fra samme periode i fjor. Bruktboligprisene i Oslo har falt 10,5 prosent fra toppen i april. Våre prognoser tilsier at bruktboligprisene skal fortsette å falle gjennom neste år.  Når folk ser at bruktboligprisene faller markert, blir det stadig skumlere å gå inn i et nyboligprosjekt som blir levert et godt stykke inn i fremtiden. I lys av disse tallene er det grunn til å forvente at nyboligprisene må ned for at utbyggerne skal å sluttsolgt prosjektene sine.

Kan spare kun 6 millioner på å flagge ut

Kan spare kun 6 millioner på å flagge ut

Næringsministeren vil la Color Line ansette utenlandske sjøfolk for å hindre utflagging til Danmark. Men det kan tenkes at selskapet vinner lite på å gjøre alvor av flytteplanene. Kostnadsbesparelsen vil i stor grad avhenge av hvilke forutsetninger man legger for valutakursen mellom NOK og DKK.

Samfunnet tjener på å avvikle taxfree-ordningen

Samfunnet tjener på å avvikle taxfree-ordningen

Taxfree-ordningen bidrar til at flyreiser utenlands blir billigere enn det prisen på flybilletten tilsier. Dette øker etterspørsel etter flyreiser og dermed øker utslippene av klimagasser. I tillegg øker det konsumet av alkohol og tobakk og dermed andre samfunnsøkonomiske kostnader dette konsumet medfører.

Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser prognosene. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent. Følg linken for å lese hva som skjer med boligprisutviklingen i ditt fylke.

Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe den gryende oppgangskonjunkturen

Boligprisfallet blir såpass stort at det vil stoppe den gryende oppgangskonjunkturen

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser våre prognoser. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent. Vendepunktet i boligmarkedet kom i Oslo i vår.

Har solgt 48 prosent færre nye boliger i Oslo sammenlignet med i fjor

Har solgt 48 prosent færre nye boliger i Oslo sammenlignet med i fjor

De siste to månedene har det blitt solgt 2.456 nye boliger. Det er 25 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 33 prosent færre enn samme periode i fjor. Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Sammen med mange nye boliger på markedet, har dette gitt en kraftig økning i usolgte boliger.

Her er de mest utsatte yrkene

Her er de mest utsatte yrkene

I en nylig publisert rapport for Akademikerne framskriver vi kompetansebehovet fram til 2035. Framskrivingene viser blant annet en fallende etterspørselen etter yrker med rutinebaserte arbeidsoppgaver. Disse tilhører typisk arbeidstakere med lite formell kompetanse, men sannsynligheten for å bli erstattet av teknologiske løsninger eksisterer også for noen yrkesgrupper med høyere krav til formell kompetanse. Regnskapsførere og lønningsmedarbeidere, finans- og eiendomsmeglere, innkjøpere, sekretærer og logistikkmedarbeidere er blant de mest utsatte yrkesgruppene.

Butikkansatte må finne nye yrker

Butikkansatte må finne nye yrker

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fram til 2030 kommer befolkningen til å vokse med om lag ti prosent. Likevel stuper behovet for ansatte innen dagligvarehandel. Det skjer en endring med store omstillinger som automatisering og digitalisering i bransjen. Det betyr færre jobber for folk med lav eller manglende utdanning. 10.000 årsverk kan forsvinne. 

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

"12 milliarder ble unndratt i skatter og avgifter på grunn av arbeidslivskriminalitet i 2015. En analyse viser at det er en skjult verdiskapning på nærmere 28 milliarder kroner. Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten" sier Hadia Tajik. Hadia Tajik og Ap lanserer en seks punkts plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Disse yrkene er fremtidens vinnere

Framtidens arbeidsmarket vil være preget av tverrfaglighet og stadig mer bruk av sysselsatte med lang høyere utdanning. Når det gjelder yrkesgrupper viser våre framskrivinger at det særlig vil være behov for ingeniører og andre med realfagsutdannelse. Enten det er innen vann, miljø, bygg, byplanlegging, elektronikk eller informasjonsteknologi. I tillegg skiller de aller fleste helse- og omsorgsyrkene seg ut som sikre valg for framtidens arbeidsliv.

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn

Det er knyttet stor usikkerhet til om hvilke kostnadselementer som kan påvirke avgjørelsen om lokaliseringen av fremskutt kampflybase og overvåkingsflybase. Samfunnsøkonomisk analyse har sett på mulige tilleggskostnader ved en enebase på Evenes. Dersom det stemmer at disse elementene påløper ved en etablering av enebase på Evenes, vil de kostnadene øke med drøyt 7 milliarder kroner.

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

Fallet i nyboligsalget i Oslo, som startet i vår, har fortsatt gjennom sommeren. Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå. Og det er grunn til å tro at det skal stige ytterligere. Dette kommer blant annet av at befolkningsveksten avtar i Oslo. Samtidig har det vært en veldig økning i tilbudet av boliger til salgs gjennom det siste halvannet året. Dette har blitt forsterket av innstrammingene i kreditten fra bankene.