Norwegian Aggregate Model (NAM)

NAM er en modell som gir prognoser for de viktigste makro­økonomiske størrelsene i norsk økonomi. NAM er et modellprosjekt som strekker seg fra professor ved Universitetet i Oslo, Ragnar Nymoens, tidlige økonometriske arbeider av lønns- og pris­utviklingen i Norge. Siden da har også professor Gunnar Bårdsen ved NTNU i Trondheim deltatt i videre­utviklingen av modellen. NAM brukes i dag både til forsknings­formål, for undervisning og å gi prognoser for norsk økonomi. Modellen eies av Nymoen og Bårdsen. Ragnar Nymoen er assosiert professor i Samfunnsøkonomisk analyse.

De makroøkonomiske data modellen er tall­festet på er fra modelldatabaser i Statistisk sentralbyrå (KVARTS-modellens database med i hovedsak nasjonalregnskapstall) og fra annen nasjonal og internasjonal økonomisk og finansiell statistikk. Versjoner av modellen er nå operative for å utarbeide prognoser for den norske makroøkonomien, og en utvidet versjon brukes av Finanstilsynet for stresstesting av finansiell stabilitet.

Viktige forutsetninger for modellens resultater er anslag på petroleumsinvesteringene, offentlig konsum og investeringer, den økonomiske aktivi­teten i norske eksport­markeder, elektrisi­tets­priser til norske husholdninger, prisveksten og rente­nivået hos Norges handels­partnere og oljeprisen.

De økonomiske sammenhengene som er tallfestet gir modellprognoser for blant annet BNP Fastlands-Norge, prisstigningen, import­vektet kronekurs, lønnsvekst, ledighets­nivået, kredittveksten (K2) og diverse norske rentesatser.

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennom mange år etablert ­kompetanse på analyser av norsk økonomi, samt spesialkompetanse om det norske boligmarkedet. På dette området bidrar NAM til å produsere viktig input på inflasjon, rente og bygge­aktivitet til Samfunnsøkonomisk analyse sine egenutviklede nasjonale- og regionale boligprismodell. Analysen av bolig­markedet og de makro­økonomiske prognosene for øvrig presenteres i konjunkturrapporten Norsk økonomi.

Kontakt Ragnar Nymoen (tlf. 97 97 02 48) for forespørsler om å benytte NAM.

Nærmere om NAM