Analyse av nye krav til registrering og utveksling av ledningsdata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått å lovfeste tre tiltak knyttet til rutiner for registrering og utveksling av stedfestingsopplysninger om ledninger i grunnen:

1.    Krav om registrering av ledningsdata
2.    Krav om utveksling av ledningsdata
3.    Opprettelse av et ledningseierregister (LER)

Bakgrunnen for forslaget er store samfunnsøkonomiske kostnader som særlig knytter seg til utfordringer med upresis, mangelfull og upålitelig informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen.

Vår vurdering er at nesten alle nyttegevinster av forslaget realiseres gjennom innføring av krav til standardisert innmåling og arkivføring av ledningers beliggenhet i grunnen. Tiltaket vil på lang sikt bedre kvaliteten på den samlede informasjonen om ledningers beliggenhet i grunnen, og derigjennom redusere samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til gravearbeider, graveskader og håndteringen av krise- og beredskapssituasjoner. Vår vurdering er derfor at tiltak 1 vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vi anbefaler implementering av tiltaket.

Tiltak 2, som innebærer plikt om utlevering av ledningsdata, vil kun tilføre marginale nyttegevinster utover tiltak 1. Vår vurdering er at tiltaket vil innebære en forskriftsfesting av allerede etablert praksis. Usikkerhet og generell risiko for utilsiktede negative konsekvenser av enhver lovendring medfører at vi ikke anbefaler implementering av dette tiltaket.

Opprettelsen av et statlig, sentralt ledningseierregister (LER) vil trolig ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket vil innebære høye drifts- og investeringskostnader, samt økte transaksjonskostnader for aktører med tiltak i grunnen. Selv om tiltaket vil redusere transaksjonskostnader for netteiere, samt trolig bidra til å redusere prosjekteringstiden i forkant av gravearbeider noe, er ikke dette nok til å oppveie for de økte kostnadene. Vår anbefaling er derfor at man ikke implementerer tiltaket.

Klikk her for å lese rapporten.