Når velferd er til salgs - Ideelle og kommersielle leverandører av velferd

Fafo og SØA har i dag lansert rapporten «Når velferd er til salgs - Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester» på et frokostseminar. Klikk her for å lese hele rapporten.

Ideelle og kommersielle leverandører spiller en sentral rolle i velferdspolitikken i Norge og i våre naboland Danmark og Sverige. Ambisjonen med denne rapporten er å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, og en rekke temaer blir analysert:

  • Endringer i omfanget av, og balansen mellom, offentlige og private leverandører

  • Forskjeller mellom private og offentlige aktørers lønns- og arbeidsvilkår og de økonomiske virkningene av privat tjenesteproduksjon

  • De politiske konfliktlinjene i synet på den private velferden

  • Mulige politiske styringsstrategier for private velferdsløsninger

Rapporten konkluderer med at det er et behov for å utvikle nye politiske virkemidler hvis man ønsker sterkere styring av velferdsmarkedene, blant annet kan det være nødvendig med endringer i lovverk og tariffavtaler.

I rapporten har SØA sett på omfang og fordeling av offentlige, kommersiell og ideelle aktører innen utvalgte tjenester i dag og over tid, i tillegg til å analysere de økonomiske virkningene av økt kommersialisering.

Arbeidet har blant annet blitt omtalt av Dagsavisen.