Nytt oppdrag: Rammer, virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap

Samfunnsøkonomisk analyse har, i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge og SoCentral, fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en utredning om videreutvikling og styrking av sosialt entreprenørskap i Norge. Prosjektet skal undersøke:

  1. Hvilke barrierer og utfordringer står sosiale entreprenører overfor i virkemiddelapparatet
  2. I hvilken grad finnes og benyttes ordninger av sosiale entreprenører i dag
  3. Hva slags tiltak kan bidra til å videreutvikle innsatsen for sosialt entreprenørskap i Norge