Nytt oppdrag: Evaluering av BIA

Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er ett av Forskningsrådets største programmer og har særlig til formål å frembringe næringsrettet forskning. Våren 2017 skal BIA evalueres av et internasjonalt ekspertpanel. Samfunnsøkonomisk analyse skal i samarbeid med Technopolis Group gjennomføre to analyser av BIA. Den første analysen er en virkemiddelanalyse som særlig skal belyse programmets formål, innretning og forvaltning. Samfunnsøkonomisk analyse har ansvaret for denne analysen, mens Technopolis Group vil være underleverandør. Den andre analysen er en casestudie av 20 utvalgte prosjekter som har fått støtte fra BIA. Caseanalysen skal særlig belyse bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske effekter av BIA. Technopolis Group har ansvaret for denne analysen, mens Samfunnsøkonomisk analyse vil være underleverandør.