Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale om arbeidsmarkedskriminalitet med Skatteetaten

Som første avrop har Samfunnsøkonomisk analyse fått i oppdrag å analysere av former for, omfang og utvikling av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Arbeidsmarkedskriminalitet er ansett som en av samfunnets største utfordringer. Likevel er det faktiske omfanget og utviklingen av arbeidsmarkedskriminalitet ikke kjent. Ulike analyser er gjennomført, men anslagene spriker og metodene er ikke egnet for å følge utviklingen over tid.

For å estimere arbeidsmarkedskriminalitetens omfang og utvikling over tid vil vi ta utgangspunkt i den økonometriske metoden kalt MIMIC (multiple indicators, multiple causes), som er basert på makroøkonomiske størrelser. Denne vil vi utvide til også å inkludere årsaker til arbeidsmarkedskriminalitet basert på mikrodata fra enhetsregisteret og kontrolldata fra aktuelle aktører (bl.a. Skatteetaten og NAV). 

I tillegg til å avdekke omfanget og utviklingen av arbeidsmarkedskriminaliteten vil vi avdekke nye former for skatte- og avgiftskriminalitet.

I rammeavtalen inngår også Professor Petter Gottchalk, Professor Henning Jakhelln og Førsteamanuensis Tone Ognedal.