Nytt oppdrag: Kvalitetssikring og utvikling av metode for beregning av fremtidig boligbygging

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Oslo Kommune (Byrådsavdelingen for finans) å kvalitetsikre og utvikle nye metoder for beregning av fremtidig boligbygging. Oppdraget er todelt. Første del av oppdraget er en gjennomgang av Plan- og bygningsetatens kilder og metoder, samt en drøfting av om metodene kan forbedres basert på foreliggende kildemateriale. I andre del av oppdraget skal vi drøfte bruk av supplerende kilder og metoder som kan fange opp hvordan markedssvingninger og lokale markedsforhold påvirker fordeling av boligbyggingens omfang og geografisk fordeling på delbydelsnivå de nærmeste årene.