Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

I løpet av det siste tiåret har det blitt rettet stadig større oppmerksomhet mot sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i det norske arbeidsmarkedet. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping skaper problemer for de seriøse virksomheter og for borgerne og arbeidstakerne.

En rekke tiltak har blitt igangsatt for å motvirke arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å analysere den samlede effekten av tiltak og satsinger som er gjennomført for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet. Det særlig relevante spørsmålet vil være hvorvidt tiltakene samlet sett har lykkes i å redusere omfanget av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og de konkrete kanalene de ulike tiltakene har inn i norsk økonomi.