Ny utgave av norsk økonomi

I dag legger vi fram vår nye utgave av Norsk økonomi, som er Samfunnsøkonomisk analyses konjunktur- og prognoserapport. 

Fastlandsøkonomien har vokst svært lite de siste to årene og sysselsettingen har falt. Oljebremsen har vært hovedårsaken. Petroleumsinvesteringene vil trolig synke mindre i inneværende år enn de to foregående. Vi anslår et mindre negativt bidrag fra petroleumssektoren i 2017 og tilnærmet et nullbidrag i 2018 før petroleumsinvesteringene vokser svakt i 2019 og 2020.

Lavere befolkningsvekst og økt boligbygging vil dempe boligprisveksten kommende år. Fortsatt lave renter vil likefullt bidra til at boligprisene vil vokse videre. Lave renter, fremdeles gunstig skatt og lav boligbygging særlig i Oslo er årsaken til det. Markedskreftene bidrar således til større økonomisk, geografisk, kulturell og sosial segresjon i den norske befolkningen. Samlet sett over prognoseperioden anslår vi at boligprisene vokser med 12,5 prosent fra og med 2018 til og med 2020. I tillegg kommer årets prisvekstanslag på 8,7 prosent. Det er i hovedsak Osloregionen som bidrar til den høye prisveksten. 

Samlet over prognoseperioden tror vi at boligprisveksten vil være høyest i Oslo, spesielt i 2017 og 2018, men deretter vil boligprisveksten avta også her. Det er spesielt den sterke veksten vi har sett i hovedstaden i fjor og hittil i år som bidrar til dette. Boligprisanslaget vårt for Oslo innebærer fortsatt vekst gjennom året, men lavere enn det vi har sett det siste kalenderåret.

Rapporten omtales blant annet i Dagens Næringsliv, klikk her for å lese artikkelen. For mer informasjon eller spørsmål om abonnement, ta kontakt med Bjørn Gran