Nytt oppdrag: Scenarioprosjekt for helsepersonell

Helsedirektoratet har som oppgave å bidra til å sikre tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse. I denne forbindelse er det helt sentralt å ha gjort seg opp en formening om både tilbud av og etterspørsel etter denne type arbeidskraft framover.

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en scenarioanalyse av fremtidig behov for helsepersonell. Prosjektet skal tallfeste ulike scenarioer og synliggjøre mulige gap mellom tilbud og etterspørsel etter ulike kompetanser innenfor helse og omsorg.

Å bruke scenarioanalyser adresserer usikkerheter knyttet til framtidens kompetansebehov i langt større grad enn det tradisjonelle framskrivinger gjør. Denne analysen er derfor svært relevant, både fordi kompetanseetterspørselen endres i stadig raskere tempo som følge av gjennomgripende samfunnsendringer og fordi unges utdanningsvalg synes å endres raskere enn hva som tidligere har vært lagt til grunn.