Nytt oppdrag: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Opptrappingsplanen for rusfeltet startet opp i 2016 og skal avsluttes i 2020.  Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen er rettet mot kommunesektoren, men måloppnåelsen avhenger av innsats fra en rekke aktører innenfor ulike sektorer og på ulike forvaltningsnivåer. Innsatsen har også et uttalt mål om å bedre tilgangen til behandling noe som involverer spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Det er utarbeidet fem hovedmål for opptrappingsplanen:

  1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

Helsedirektoratet har etablert et evalueringsprogram for å følge effektene av planen etter hvert som denne iverksettes og gjennomføres. Samfunnsøkonomisk analyse, sammen med Fafo og Ipsos, har fått i oppdrag å gjennomføre en følge- og sluttevaluering.

Hovedmålsettingen med sluttevalueringen vil være å se i hvilken grad de beskrevne tiltakene har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med, eller allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende (inkludert barn som pårørende) har blitt styrket i planperioden. Følgeevalueringen har til hensikt å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av opptrappingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål.

Evalueringsopplegget består av en resultatevaluering, en organisasjonsstudie, casestudier i flere kommuner og egne regionale erfaringssamlinger. I tillegg skal det avholdes dialogverksted med planens rådgivende utvalg.