Oslomet, Eiendomsverdi og SØA skal starte et nytt forskningssenter for boligmarkedet!

OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse har inngått et samarbeid om å danne et Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, støttet av midler fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Senterets ambisjoner er forskning i internasjonal toppklasse. Temaene vil ha sitt utspring i boligmarkedets etterspørsels- og tilbudsforhold, og omfatter både mikro- og makroøkonomiske studier i tillegg til finansielle sider ved boligmarkedet.

Senteret skal stimulere til økt interesse for fagområdet gjennom kunnskapsbygging, nettverksbygging og formidling. Det skal også være en møteplass for ulike aktører som jobber med boligmarkedet og boligmarkedsforsking, med klare synergier for oppdragsforskning innenfor feltet.

Senteret ledes av Eiendomsverdis forskningssjef, Erling Røed Larsen, og har knyttet til seg erfarne forskere som professor Dag Einar Sommervoll, sjeføkonom Andreas Benedictow og professor Ragnar Nymoen. Senteret vil knytte til seg forskere fra alle nivåer, fra masterstudenter og doktorgradsstudenter til postdocs og gjesteforskere fra utlandet. Senteret innplasseres som en del av OsloMets Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, og er en del av OsloMets satsning som Storbyuniversitetet.

Senteret baserer forskningen på transaksjonsdata av høy internasjonal kvalitet, levert av Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse, med Eiendom Norge som viktig støttespiller. Senteret vil i tillegg benytte norske registerdata om bolig og boforhold, samt data fra tilbudssiden i boligmarkedet.

Klikk her for å lese mer om senteret på OsloMet sin hjemmeside. Senteret er også blant annet omtalt i DN, klikk her for å lese omtalen.