Nytt oppdrag: Scenarioanalyse av framtidens kompetansebehov

SØA har fått i oppdrag av Kompetansebehovsutvalget å gjennomføre en analyse av framtidens kompetansebehov. Prosjektet skal kunne brukes som et kunnskapsgrunnlag for å vurdere og anbefale strategiske prioriteringer framover. Kunnskapsgrunnlaget skal vurdere mulige endringer i kompetansebehov i ulike næringer og eventuelle gap mellom tilbud av og etterspørsel etter ulike typer kompetanse som følge av de utviklingstrekkene som legges inn i alternative scenarioer.

Samfunnsøkonomisk analyse har betydelig erfaring med scenariometodikken og samtidig inngående kjennskap til mulighetsrommet for å gjøre scenariobaserte framskrivninger. Både som et tilsvar på oppdragsgivers ønsker og med utgangspunkt i vår kunnskap om de svakheter som foreligger i datagrunnlaget benyttet i tidligere rapporter vil vi gjøre tilpasninger i både metode og datagrunnlag i dette prosjektet.

For det første vil vi i dette prosjektet bruke en multidimensjonal tilnærming til å analysere usikre og relevante endringskrefter. Formålet er å skape en større fleksibilitet i hvordan ulike endringskrefter kan spille inn i framtidsbilene. 

For det andre vil framskrivingen av kompetansebehovet være basert på en mer detaljert næringsinndeling (NACE) for sysselsetting, sammenlignet med det vi har benyttet i tidligere prosjekter (MODAG). Formålet med tallfestingen er å si noe om størrelsesordenen på framtidens kompetansebehov fordelt på yrker og utdanningsretninger, og sammenstille dette med tilbudet i de ulike scenariene.

Kompetansebehovsutvalget har som formål å frambringe den best mulige faglige vurderingen av Norges framtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging, og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger. Klikk her for å lese mer om Kompetansebehovsutvalget.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.