Nytt oppdrag: Analyse av insentivene for investeringer i humankapital

Arbeidslivet er i rask endring og stiller økende krav til kompetanse. Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Stadig flere må ta mer utdanning og opplæring i løpet av karrieren.

SØA skal, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av insentiver og disinsentiver som har betydning for individers og virksomheters beslutninger om å investere i kompetanse. Prosjektet skal analysere hva som påvirker individers og virksomheters beslutninger, og om eksisterende tiltak bidrar til et samfunnsmessig optimalt nivå på humankapitalinvesteringer. At omfanget av etter- og videreutdanning viser en fallende trend aktualiserer problemstilling om hvorvidt de rette insentivene for kompetanseinvesteringer i virksomheter og hos individer er til stede.

Sammen med annet pågående utredningsarbeid vil utredningen danne grunnlag for en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.

Prosjektet skal ferdigstilles i desember 2018.

 

Foto: Raphael Nogueira