Nytt oppdrag: Undersøkelse av hvordan endringskrefter påvirker varehandelens kompetansebehov

SØA og Fafo går i disse dager i gang med prosjektet «Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?» for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Varehandelens utvikling har stor betydning både for det norske arbeidsmarkedet og for husholdningenes tilgang til effektiv distribusjon av varer og enkelte tjenester. Varehandelsvirksomhetene er arbeidsgivere for en stor og allsidig gruppe mennesker, og har vært en inngangsport til arbeidslivet for svært mange. Varehandelen er også en viktig inkluderingsarena i egenskap av å ha et relativt høyt antall deltakere på arbeidsrettede tiltak i ordinær virksomhet.

Varehandelen har gjennomgått betydelige endringer de siste tiårene, og har hatt en raskere produktivitetsutvikling enn gjennomsnittet for norsk næringsliv. I årene framover vil endringstakten trolig øke ytterligere. Økt bruk av digital teknologi gir muligheter for nye måter å løse både logistikk og transaksjoner på, noe som kan endre arbeidsoppgaver, redusere behovet for arbeidskraft og stille andre og nye krav til real- og formalkompetanse hos arbeidstakerne. Prosjektets problemstilling framstår derfor som både relevant og meget viktig.

Vårt oppdrag er å undersøke og oppdatere dagens kunnskapsgrunnlag om trolige konsekvenser av digitalisering, teknologiutvikling og endrede samfunnsstrukturer på arbeidskraft- og kompetansebehovet i varehandelen, samt komme med anbefalinger om konkrete tiltak og bidrag fra NAV og andre institusjoner som kan møte forventede konsekvenser av kommende endringer.