Nytt oppdrag: Kartlegging av forholdene innen varebilmarkedet og forholdenes påvirkning på godstransportnæringen

Det er betydelige utfordringer i varebilmarkedet med tanke på useriøsitet. Utfordringene virker i stor grad å knytte seg til at små godsbiler ikke er gjenstand for samme grad av reguleringer som resten av transportnæringen. Varebilmarkedet står blant annet ovenfor utfordringer knyttet til trygdemisbruk, skatter, arbeidstillatelser, arbeidstider, internkontroll o.l.

SØA, sammen med Fafo, har fått i oppdrag av Arbeidstilsynet å kartlegge forholdene i varebilmarkedet. Varebilmarkedet defineres som transport med små godbiler med tillatt nyttelast under 3,5 tonn. Prosjektet skal:

  • Kartlegge omfanget av og kjennetegn ved varebilmarkedet

  • Kartlegge konkurransesituasjonen mellom varebilmarkedet og godstransportmarkedet for kjøretøy på over 3,5 tonn

  • Identifisere hvordan varebilmarkedet påvirker godstransportmarkedet for kjøretøy på over 3,5 tonn

  • Kartlegging av hvilke målgrupper det vil være hensiktsmessig å rette tiltak mot

  • Vurdering og anbefaling av tiltak

 Prosjektet planlegges ferdigstilt våren 2020.

Foto: Ivan Bandura