Oppdragsnyheter: Nye oppdrag SØA jobber med framover

Vi har fått mange nye og spennende oppdrag den siste tiden. Framover skal vi blant annet jobbe med:

Analyse av deltakere og betydningen av EUs instrumenter for vekstbedrifter

For Innovasjon Norge skal vi analysere deltakere i og betydningen av EUs instrumenter for vekstbedrifter, nærmere bestemt SMB-instrumentet. Hensikten er å få bedre kunnskap om hva som kjennetegner de norske virksomhetene som lykkes med SMB-instrumentet, hvordan og hvorfor de har lykkes, hvilken betydning Innovasjon Norge har hatt for deltakelse og hvordan Innovasjon Norge kan jobbe mer målrettet med ulike målgrupper i det kommende rammeprogrammet. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Technopolis.

 

Evaluering av virkningene av norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon

For Kunnskapsdepartementet skal vi, sammen med Technopolis, evaluere virkningene av norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon i perioden 2007-2018, samt gjøre en samfunnsøkonomisk analyse av nytten Norge har hatt av denne deltakelsen og forventet nytte i nytt rammeprogram, Horisont Europa.

 

Analyse av konsekvensene ved regionalisering av næringsrettet virkemiddelapparat

For KS skal vi drøfte mulige konsekvenser av en styrket regional forankring av ressurser og virkemidler knyttet til næringsutvikling, innovasjon og forskning. Prosjektet skal kartlegge regionale virkemidlers effekt på verdiskaping, kjennetegn ved brukerne av regionale og nasjonale virkemidler og hvilke konsekvenser ytterligere regionalisering av virkemiddelapparatet kan få for de regionale partnerne.

 

Analyse av regionrådsstruktur i Viken

SØA skal i samarbeid med NIVI gjennomføre en faglig analyse av mulig framtidig innretning av kommuneregioner/regionrådsstruktur i nye Viken fylkeskommune. Utredningen skal resultere i en anbefaling om en mest mulig hensiktsmessig innretning av kommuneregionene i lys av naturlige bo- og næringsregioner, en kartlegging av kommunenes ønsker og ambisjoner om organisering av kommuneregioner og innspill fra andre relevante aktører som regional stat. Kartleggingsprosjektet gjennomføres på oppdrag for nye Viken fylkeskommune.

 

Analyse av eksisterende og mulige finansieringsmodeller for etter- og videreutdanning i kommunesektoren

For KS skal vi gå gjennom og vurdere eksisterende og mulige nye finansieringsmodeller for etter- og videreutdanning som er relevante for kommunesektoren. Prosjektet skal også kartlegge kommuners og fylkeskommuners syn på hvordan ulike finansieringsmodeller best kan innrettes og gi estimater på framtidig ressursbehov til etter- og videreutdanning i kommunesektoren.

 

Tre utredningsprosjekter om konkurskriminalitet, sosial dumping og modellering av pris- og lønnsdannelsen

Vi skal gjennomføre tre utredninger for LO, om konkurskriminalitet, sosial dumping og utvidelse av en modell for pris- og lønnsdannelsen.

Prosjektet om konkurskriminalitet skal gi en situasjonsbeskrivelse av omfang, former for og konsekvenser av konkurskriminalitet. På bakgrunn av situasjonsbeskrivelsen vil prosjektet foreslå mottiltak for å bekjempe konkurskriminalitet.

Formålet med prosjektet om sosial dumping er å kartlegge hvor mye sosial dumping koster samfunnet. Analysen skal kartlegge både kortsiktige og langsiktige effekter, med en hovedvekt på konsekvenser for produktivitet og økonomisk vekst.

Det tredje prosjektet skal utvide en eksisterende simuleringsmodell for lønns- og prisdannelsen i Norge. Den utvidede modellen skal reflektere effekter en sammenpresset lønnsstruktur har på økonomien.

Foto: Scandinavian StockPhoto