Nytt oppdrag: Evaluering av allmenngjøringsordningen

Det ikke er noen generell minstelønn i Norge, men er det innført minstelønn i enkelte næringer med dokumenterte utfordringer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. I disse næringene gjelder landsomfattende tariffavtale for alle arbeidstakere - dette kalles allmenngjøring.

SØA, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og tilknyttede eksperter, har fått i oppdrag å evaluere allmenngjøringsordningen.

Prosjektet skal gi relevant innsikt og kunnskap om hvordan ordningen med allmenngjøring virker. Mer konkret skal vi i prosjektet:

  • Gi en deskriptiv analyse av ordningen og dens omfang

  • Lage en gjennomgang av berørte organisasjoners erfaringer fra allmenngjøringsprosessen

  • Identifisere ordningens virkninger på berørte arbeidstakere

  • Identifisere ordningens virkninger på berørte virksomheter og tilpasninger i de aktuelle allmenngjorde områdene

  • Identifisere av ordningens virkninger på organisasjonsgraden

  • Vurdere egnetheten ved ordningens kriterier

Basert på funnene som gjøres vil vi gi anbefalinger til hvordan man bør arbeide videre med ordningen, og eventuelt fremme forslag til forbedringer av ordningen.

Evalueringen skal etter planen ferdigstilles innen sommeren 2021.