Nytt oppdrag: Verdiskapingspotensialet i nye produkter fra massevirke og sidestrømmer fra mekanisk treindustri

Innovasjon Norge har et behov for å analysere verdiskapingspotensialet i nye produkter fra massevirke og sidestrømmer fra tremekanisk industri. Behovet er en konkretisering av et viktig element i Regjeringens bioøkonomiske strategi fra 2016, hvor det blant annet konkluderes med at en nasjonal satsing på bioøkonomi skal: ‘fremme økt verdiskaping og sysselsetting, redusere klimagassutslipp og gi mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene’.

 SØA skal sammen med NMBU bistå Innovasjon Norge med å:

  • Beskrive den globale markedssituasjonen for nye produkter laget av trebasert råstoff

  • Beskrive norske regioners konkurransefortrinn innen produksjoner av trebaserte produkter

  • Anbefale posisjonering

Arbeidet vil inkludere detaljerte kartlegginger av både etterspørsels- og tilbudssiden i markedet, både i Norge og internasjonalt. Vi skal blant annet se på hvilke anvendelser som er sentrale i dag og hvilke faktorer som forventes å påvirke etterspørselen samt hvor i verden markedene er størst. På tilbudssiden skal det gjøres en kartlegging av norske konkurransefortrinn og næringsmessige synergier, investeringsevne hos eksisterende industri og en kartlegging av råstofftilgang og hvordan denne påvirkes av markedsvekst. Arbeidet skal resultere i anbefalinger knyttet til valg av konverteringsteknologi og implementering av anbefalinger.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.