Nytt oppdrag: Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Bilbransjen inkluderer i hovedsak aktører som driver handel, vedlikehold og reparasjon av biler, som bilforhandlere, bilverksteder og bilvask/bilpleie. SØA har fått i oppdrag av Arbeidstilsynet og bransjeprogrammet for bilbransjen å kartlegge arbbeidsforholdene i bilbransjen.

Prosjektet skal kartlegge arbeidsforholdene i bilbransjen, samlet og i bransjens ulike deler. Mer konkret skal vi i prosjektet:

  • Sammenlige forholdene i ulike deler av bil-bransjen

  • Identifisere risikofaktorer knyttet til useriøsi-tet i bilbransjen

  • Beregne useriøsitetsomfanget i bilbransjen samlet og i ulike deler av bransjen

  • Kartlegge hvilke målgrupper det vil være mest hensiktsmessig å rette tiltak mot

  • Vurdere ulike tiltak, herunder hvor effektive eksisterende tiltak virker å være og forslag til tiltak som eventuelt bør endres eller iverksettes

  • Utvikle indikatorer som kan benyttes til å måle effekt av tiltak

Prosjektet planlegges ferdigstilt innen sommeren 2020.