Nytt oppdrag: Analyse av insentiver for å investere i humankapital

Nytt oppdrag: Analyse av insentiver for å investere i humankapital

At omfanget av etter- og videreutdanning viser en fallende trend aktualiserer problemstilling om hvorvidt de rette insentivene for kompetanseinvesteringer i virksomheter og hos individer er til stede. Dette prosjektet skal både kartlegge og analysere ulike strukturelle forhold og tiltak som påvirker individers og virksomheters insentiv til å investere i humankapital. Analysen vil også inkludere forslag til tiltak som kan bidra til å øke insentivet til å investere i humankapital.