Arbeidsmarkedet

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale om arbeidsmarkedskriminalitet med Skatteetaten

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale om arbeidsmarkedskriminalitet med Skatteetaten

Som første avrop har vi fått i oppdrag å analysere av former for, omfang og utvikling av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. For å estimere omfang og utvikling over tid vil vi ta utgangspunkt i den økonometriske metoden kalt MIMIC, som er basert på markoøkonomiske størrelser. Denne vil vi utvide til også å inkludere årsaker til arbeidsmarkedskriminalitet basert på mikrodata fra enhetsregisteret og kontrolldata fra aktuelle aktører (bl.a. Skatteetaten og NAV). 

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å analysere den samlede effekten av tiltak som er gjennomført for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet. Det særlig relevante spørsmålet vil være hvorvidt tiltakene samlet sett har lykkes i å redusere omfanget og de konkrete kanalene de ulike tiltakene har inn i norsk økonomi.