Evaluering

Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, samt syv avsluttede klyngeprosjekter. Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram. Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Technopolis Group.

Nytt oppdrag: Evaluering av BIA

Nytt oppdrag: Evaluering av BIA

Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er ett av Forskningsrådets største programmer og har særlig til formål å frembringe næringsrettet forskning. Våren 2017 skal BIA evalueres av et internasjonalt ekspertpanel. Samfunnsøkonomisk analyse skal i samarbeid med Technopolis Group gjennomføre to analyser av BIA. Den første analysen er en virkemiddelanalyse som særlig skal belyse programmets formål, innretning og forvaltning. Den andre analysen er en casestudie av 20 utvalgte prosjekter som har fått støtte fra BIA.

Nytt oppdrag: Evaluering av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Nytt oppdrag: Evaluering av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har gitt Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag å evaluere virkninger av forskningsfondets støtte for virksomheter og kommuner som har mottatt bevilgninger siden opprettelse av fondet. Evalueringen gjennomføres høsten 2016 og vil danne grunnlag for forskningsfondets arbeid med ny handlingsplan.

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å analysere den samlede effekten av tiltak som er gjennomført for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet. Det særlig relevante spørsmålet vil være hvorvidt tiltakene samlet sett har lykkes i å redusere omfanget og de konkrete kanalene de ulike tiltakene har inn i norsk økonomi.

Nytt oppdr​ag: Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å evaluere SkatteFUNN-ordningen. Utredningen skal evaluere effekten av både implementeringen av ordningen og effekter av ordningens justeringer fram til i dag. Evalueringen skal også analysere samspillet mellom Skattefunn og andre ordninger, og omfanget av misbruk.