Offentlige virkemidler

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Fagforbundet å utarbeide en rapport som viser mulighetene for å skape arbeidsplasser ved gjennomføring av radikale klimatiltak. Formålet med rapporten vil være å spille opp til en debatt fram mot Stortingsvalget 2017 om omstillingen av Norge ut av oljealderen, og vise at en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeindustri ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser.

Nytt oppdrag: Rammer, virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap

Nytt oppdrag: Rammer, virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap

Samfunnsøkonomisk analyse har, i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge og SoCentral, fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en utredning om videreutvikling og styrking av sosialt entreprenørskap i Norge. Prosjektet skal undersøke barrierer og utfordringer for sosiale entreprenører overfor i virkemiddelapparatet, ordninger som finnes/benyttes og tiltak som kan bidra til å videreutvikle innsatsen for sosialt entreprenørskap i Norge.

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Nytt oppdrag: Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å analysere den samlede effekten av tiltak som er gjennomført for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet. Det særlig relevante spørsmålet vil være hvorvidt tiltakene samlet sett har lykkes i å redusere omfanget og de konkrete kanalene de ulike tiltakene har inn i norsk økonomi.

Nytt oppdr​ag: Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å evaluere SkatteFUNN-ordningen. Utredningen skal evaluere effekten av både implementeringen av ordningen og effekter av ordningens justeringer fram til i dag. Evalueringen skal også analysere samspillet mellom Skattefunn og andre ordninger, og omfanget av misbruk.