R15-2018 Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for grunneierfinansiering

R15bilde.jpg

Vi anbefaler at det igangsettes arbeid med implementering av en utbyggingsavgift, både i Oslo kommune og i landet for øvrig. Modellen innebærer en avgift per utbygde kvadratmeter, basert på kostnader tilknyttet teknisk og sosial infrastruktur innenfor et område. En utbyggingsavgift vil kunne bidra til bedre samsvar mellom investeringer i og behov for infrastruktur, samt reduksjon av flere utfordringer med dagens praksis med utbyggingsavtaler. I tillegg kommer gevinsten av at økt bruk av grunneierfinansiering muliggjør redusert bruk av vridende skatter og avgifter.

Rapporten kan lastes ned her: R15-2018 Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for grunneierfinansiering