Våre medarbeidere

Prosjektassistenter


Andreas Benedictow

Andreas Benedictow er sjeføkonom i SØA. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har forskerkompetanse som seniorforsker (Forsker II) fra Statistisk sentralbyrå. Han har tidligere også jobbet i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Andreas har erfaring som prosjektleder på en rekke store prosjekter og har spisskompetanse på vitenskapelige metoder for å analysere makroøkonomiske forhold, både teoretisk og empirisk. Han har i en årrekke deltatt aktivt i å videreutvikle Statistisk sentralbyrås (SSB) makroøkonomiske modeller, som brukes til samfunnsøkonomisk planlegging i Finansdepartementet og til prognose- og analyseformål i SSB. Han har vært med å utforme og presentere SSBs konjunkturanalyser og prognoser (Konjunkturtendensene) hvert kvartal fra 2002 til 2017. I tillegg til makroøkonomi og tidsserieøkonometri har Andreas blant annet arbeidet med analyser av internasjonale konjunkturer og handel, finansmarkeder, indekser og boligmarkedet. Han er redaktør for Norsk økonomi, som er Samfunnsøkonomisk analyses faste analyserapport om konjunktursituasjonen i Norge og internasjonalt, og har ansvaret for utarbeidelse og publisering av SØAs løpende nyboligstatistikk ECON Nye Boliger, samt regelmessige publikasjoner av Bokostnadsindeksen og statistikk for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Andreas har vært med å etablere Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, som er et trepartssamarbeid mellom OsloMet, SØA og Eiendomsverdi. Andreas har blant annet også vært prosjektleder for evaluering av differensiert arbeidsgiveravgift og SkatteFUNN og leder den pågående evalueringen av allmenngjøringsordningen.

Epost: andreas.benedictow@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 01 32 72


Emil Cappelen Bjøru

Emil Cappelen Bjøru begynte i SØA i oktober 2015. Gjennom prosjektarbeid i SØA har Emil opparbeidet seg god kjennskap til evalueringer, databaser og dataarbeid, samt økonometriske analyser. Emil deltok eksempelvis i evalueringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, med ansvar for deler av de omfattende økonometriske analysene i prosjektet. Emil har også god innsikt i SØAs regnskapsdatabase gjennom deltakelse i ulike prosjekter. I Senter for lønnsdannelses prosjekt «Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere» bidro Emil med den økonometriske analysen. Emil var med på evalueringen av Strategiske høgskoleprosjekter og virkemiddelanalysen av BIA (som del av den større evalueringen av programmet) for Forskningsrådet, evalueringen av SkatteFUNN for Finansdepartementet, samt evalueringen av Trebasert Innovasjonsprogram for Innovasjon Norge, der han bidro i alle faser av prosjektene. Arbeidet i disse prosjektene besto blant annet av utsendelse og analyse av spørreundersøkelse, intervjuer, dataarbeid og -analyse og rapportskriving. Tidligere har Emil vært ansatt i flere sommerengasjement hos KS; i 2012, 2013 og 2015. Emil har gjennom disse engasjementene fått erfaring med kommuneøkonomi og økonometrisk modellering og estimering.

Epost: emil.bjoru@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 75 15 01


Fernanda Winger Eggen

Fernanda Winger Eggen er seniorøkonom i SØA. Hun har en master i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og en dobbel Bachelor i samfunnsøkonomi og finans fra Griffith University i Australia. Fernanda har bred metodisk erfaring, særlig innen kvantitativ analyse. Hun har siden 2011 både undervist og hatt emneansvar i ulike økonomiske og metodiske emner, både på bachelor- og masternivå. Hun har fremdeles en bistilling som dosent ved UiO. Hos SØA inngår hun i det sterke teamet av økonomer med fokus på kvantitative og evidensbaserte analyser. Tematisk arbeider hun hovedsaklig med problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, kompetansepolitikk- og behov, skatt og avgift, og infrastrukturutvikling. Fernanda har også arbeidet med virkemiddelapparatet, og er blant annet en del av teamet som evaluerte ordningene Skattefunn og differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg har Fernanda god erfaring med å innhente og bruke store mengder data, samt forståelse av hva ulike statistikker kan brukes til.

Epost: fernanda.w.eggen@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 46 97 46


Vegard Salte Flatval

Vegard Salte Flatval er seniorøkonom i SØA og har jobbet i selskapet siden 2015. Før dette jobbet han to år i DAMVAD Norge. Vegard har en master i samfunnsøkonomi fra NTNU og University of California, San Diego. Vegard har erfaring med næringspolitikk, distrikts- og regionalpolitikk, evalueringer og statistiske analyser innenfor en rekke ulike tema. Spesielt har han gjennom flere prosjekter opparbeidet kunnskap om indikatorutvikling, evalueringer og nullpunktsmålinger samt effektmålinger av offentlig virkemiddelbruk. Videre har Vegard ledet arbeidet med utvikling og drift av SØAs regnskapsdatabase SAFE og har gjennom flere prosjekter brukt disse dataene for å gjøre detaljerte studier av ulike regioners næringsliv. Vegard har også etablert solid kunnskap om GIS-illustrasjoner og -analyser i SØA.

Epost: vegard.salte.flatval@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 95 97 79 53


Marte Marie Frisell

Marte Marie Frisell er utdannet samfunnsøkonom ved NMBU og UiO, og begynte i SØA i september 2019. Hun har erfaring med økonometrisk analyse med registerdata og arbeidsmarkedsøkonomi fra masteroppgaven og gjennom jobben som vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning og CORE – Senter for likestillingsforskning. Gjennom studiene jobbet Marte i Norges Bank Kunnskapssenter, hvor hun holdt foredrag og ledet diskusjoner om sentralbankvirksomheten og makroøkonomi. Marte har også erfaring fra norsk presse som journalist, blant annet i Dagbladet og Akershus Amtstidende. Etter flere år i norske lokalaviser har Marte god kjennskap til offentlig forvaltning og politikk.

Epost: marte.frisell@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 45 26 48 80


Bjørn Gran

Bjørn Gran er seniorøkonom og har arbeidet i Samfunnsøkonomisk analyse siden oppstarten i 2013. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med mastergrad i 2011, og har tidligere jobbet i Pöyry Management Consulting. Bjørn har erfaring fra en rekke fagområder og sektorer, herunder samferdsel, infrastruktur, kraftmarkedet, boligmarkedet og næringsanalyser. Metodisk har Bjørn sin styrke innenfor samfunnsøkonomiske analyser, ringvirkningsanalyser, makroøkonomiske analyser og markedsvurderinger. Han har vært med på å utvikle flere av SØAs interne modeller, som blant annet Ringvirkningsmodellen (SARMOD) og ulike boligprismodeller. Bjørn har også ansvaret for gjennomføring av prosjektet ECON Nye boliger.

Epost: bjorn.gran@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 91 59 84 55


Markus Gyene

Markus Gyene har vært ansatt som samfunsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse siden oktober 2018. Markus har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. I Samfunnsøkonomisk analyse vil han inngå i teamet som jobber med problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet og kompetanseutvikling. Før Makrus begynte i Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet han i Kompetanse Norge med NOUen om etter- og videreutdanning. Dette arbeidet ga Markus kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarkedet – og særlig knyttet til etter- og videreutdanning. I sin masteroppgave har han brukt data fra Eurostat for å undersøke sammenhengen mellom innovasjon og EU medlemskap. I Samfunnsøkonomisk analyse bidrar han også i et prosjekt der Innovasjon Norges rolle som innovasjonspolitisk rådgiver skal evalueres.

Epost: markus.gyene@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 40 01 60 29


Karin Ibenholt

Karin Ibenholt er daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har en master i ledelse fra BI. Karin har erfaring fra en lang rekke fagområder og sektorer, herunder næringsutvikling, miljø, kultur og offentlig sektor. Metodiske tilnærminger omfatter bl.a. evalueringer av virkemidler, forskningsprogrammer og rammevilkår, nyttekostnadsanalyser, markedsvurderinger, scenarier og verdsetting av eksterne effekter. Karin er en svært erfaren prosjektleder, og godt kjent med alle sider av prosjektarbeid fra analysedesign via datainnsamling og analyse til utarbeiding av sluttrapport og presentasjon. Videre er hun mye brukt som intern kvalitetssikrer.

Av nyere prosjekter hvor Karin har hatt en sentral rolle kan nevnes Ringvirkningsanalyse av kulturelle aktiviteter i Møre og Romsdal, Styrket overvannshåndtering i plan- og bygningsloven, Samfunnsøkonomisk analyse av en infrastrukturplan og Betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata. Karin deltar også i den pågående følgeevalueringen av Kulturdepartementets satsing på kulturelle og kreative næringer.  

Epost: karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 29 37 01


Amund Hanson Kordt

Amund Hanson Kordt er samfunnsøkonom i SØA. Han ble ferdig med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Toulouse School of Economics våren 2019. I Toulouse tok han tok en spesialisering empirisk økonomi og økonometri. I løpet av studiene har Amund blant annet jobbet med tidsserieanalyser, paneldata, bruk av høydimensjonale metoder for prognoser og effektevalueringsmetoder. I tillegg fikk han har erfaring med innhenting, behandling og analyse av store datasett. Amund gjennomfører også en mastergrad i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Våren 2018 og 2019 jobbet Amund som praktikant i SØA og ble fast ansatt i September 2019. Hos Samfunnsøkonomisk Analyse har han blant annet jobbet med befolkningsframskrivinger og makroøkonomisk modellering. Amund har erfaring på prosjekter som omhandler kompetanse, arbeidsmarkedet, effektevalueringer og prognoser på offentlige utgifter.

Epost: amund.kordt@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 46 76 85 60


Jonas Blad Måøy

Jonas Blad Måøy har vært ansatt i Samfunnsøkonomisk analyse siden januar 2019. Jonas har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra University of Warwick. Før Jonas begynte i Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet han i Crayon AS med forvaltning av programvare. I dette arbeidet jobbet han mye med scenarioanalyser, databehandling og forvaltningsoptimalisering. I sin masteroppgave testet han kvaliteten og resultatene til ulike økonometriske tilnærminger til kalenderbaserte anomalier i de nordiske aksjemarkedene.

Epost: jonas.maoy@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 48 00 51 15


Marthe Norberg-Schulz

Marthe Norberg-Schulz er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Marthe har en master i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitet i Oslo og University of California San Diego. Hun jobber hovedsakelig med kompetanse-, arbeidsmarkeds-, nærings- og virkemiddelpolitikk, samt innhenting og analyse av kvantitative data. Marthe har omfattende erfaring med behandling av mikrodata og evalueringsmetodikk.

Marthe har i tillegg en sentral rolle i oppbyggingen av selskapets database over offentlige virkemidler (Samspillsdatabasen) og har gjennom dette opparbeidet inngående kjennskap til norske virkemiddelaktører. Marthe har tidligere arbeidserfaring fra Damvad Norge og et toårig studentengasjement i Norges Bank.

Epost: marthe.norberg-schulz@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 05 88 96


Rolf Røtnes

Rolf Røtnes er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, med graden cand. oecon. fra 1991. Rolf har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke emner. Hovedvekten ligger på analyser av verdiskaping, innovasjon og kompetanseutvikling i nærings- og arbeidsliv. Rolf kjenner norsk næringsliv meget godt og har spesielt analysert effekter av offentlige rammebetingelser og offentlig virkemiddelbruk for økonomisk vekst, regional utvikling, etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft og forskning og utdanning. Rolf har også spesialkompetanse på bruk av scenariometodikk, koblet til samfunnsøkonomiske analyser. Rolfs lange erfaring gjør at han kjenner godt alle sider av prosjektarbeid, fra analysedesign via datainnsamling, dataanalyse og formuleringer av endelig presentasjon.

Epost: rolf.rotnes@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 04 38 59


Maja Tofteng

Maja Tofteng er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.  Maja Tofteng er samfunnsøkonom med erfaring fra evalueringer, analyser og utredninger innen en rekke bransjer. Maja har god innsikt i det norske virkemiddelapparatet og har særlig erfaring fra analyser av kompetanse, forskning og innovasjon, og næringsutvikling. 

Maja har erfaring som prosjektleder og med planlegging og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Mange av prosjektene Maja leder eller har en sentral rolle i, er evalueringer hvor intervjuer, dokumentstudier, offentlig tilgjengelig statistikk samme benyttes for å vurdere sammenheng mellom innsats og mål. Maja har blant annet deltatt i utarbeidelse av indikatorsystem for Innovasjon Norge, SIVA og Kommunal og moderniseringsdepartementet. Maja har også innsikt i utfordringer og arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Hun hadde en sentral rolle i utredningen om norsk serveringsnæring og i det pågående prosjektet om hvordan kommuner arbeider med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Maja Tofteng har Master of Economics fra Universitet i Freiburg (Tyskland), og bachelor in international business fra INSEEC Paris og Høyskolen I Oslo. Maja har tidligere erfaring som seniorkonsulent ved Innovasjon Norge, og som konsulent i Econ Pöyry.

Epost: maja.tofteng@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 45 21 49 88


Jørgen Ingerød Steen

Jørgen er samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Jørgen ble ferdig med sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO våren 2017, hvor han skrev en empirisk masteroppgave om innkjøpsstrategier for produksjonsfaktorer i europeiske bedrifter. I løpet av graden har Jørgen også hatt et utvekslingsopphold ved Ludwig-Maximilians-Unviersität München, med hovedvekt på internasjonal handel.

Hos Samfunnsøkonomisk analyse arbeider Jørgen i hovedsak med analyser av kompetansebehov og -politikk. Gjennom flere prosjekter har Jørgen opparbeidet seg erfaring med scenarioanalyser og framskrivinger, samt innhenting, behandling og analyse av store datasett. Nyere prosjekter hvor Jørgen har hatt en sentral rolle er Kartlegging av kompetanseutviklingsstrategier i norsk næringsliv og Insentiver for investering i humankapital.

Epost: jorgen.steen@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 93 85 73 79


Mikkel Myhre Walbækken

Mikkel Myhre Walbækken er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han ble fast ansatt i Samfunnsøkonomisk analyse 1. september 2016, men har jobbet som prosjektassistent siden oppstarten av selskapet i 2013. Han hadde da hovedansvaret for å innhente og tilrettelegge data for nyboligstatistikken Econ Nye boliger. Mikkel har god erfaring med statistiske analyser og rapportskriving, og har gjennom en rekke prosjekter i Samfunnsøkonomisk analyse opparbeidet seg erfaring med innhenting, behandling og analyse av store datasett. Tematisk har Mikkel arbeidet med mest med problemstillinger relatert til arbeidsmarkedet og infrastruktur.

Mikkel har også arbeidserfaring fra Pöyry Management Consulting, hvor han var prosjektassistent i to år, samt fra undervisningsstillinger ved Universitetet i Oslo.

Epost: mikkel.walbaekken@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 41 01 83 55


Prosjektassistenter


Mathias Iversen

Mathias går første året på master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er prosjektassistent hos Samfunnsøkonomisk analyse. Han jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. I tillegg til er Mathias seminarleder i mikroøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Epost: mathias@econnyeboliger.no

Telefon: 98 08 76 39


Kristina Moe

Kristina studerer samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo og er prosjektassistent hos Samfunnsøkonomisk analyse. Hun jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. 

Epost: kristina@econnyeboliger.no

Telefon: 41 21 52 53


Mari Baklund Størseth

Mari studerer samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo. Mari er prosjektassistent i Samfunnsøkonomisk analyse og jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. I tillegg er Mari seminarleder i makroøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Epost: mari@econnyeboliger.no

Telefon: 92 83 00 19


Lasse Torkildsen

Lasse går på tredjeåret av bachelorgraden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Lasse er prosjektassistent i Samfunnsøkonomisk analyse og jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. 

Epost: lasse@econnyeboliger.no

Telefon: 93 80 35 99