Skip Navigation LinksSamfunnsøkonomisk analyse

​​​​​​​​​​​Samfunnsøkonomisk analyse tar oppdrag med særlig fokus på problemstillinger i skjæringspunktet

mellom næringers og samfunnets interesser, mellom makroøkonomiske konjunkturer og markeders

respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til samfunnets institusjoner. Samfunnsøkonomisk 

analyse ble utskilt fra Econ Pöyry (tidligere Econ) i mars 2013. I september 2015 overtok 

Samfunnsøkonomisk analyse DAMVAD Norge.


Samfunnsøkonomisk analyse har sammen med forskningsstiftelsen Fafo opprettet Senter for lønnsdannelse, med formål å synliggjøre

lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskaping og fordeling, gjennom forskning, utredning og debatt.

Til Senter for lønnsdannelse

​Utvalgte analyserapporter

 

Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen​

prod.JPGKunnskapsdepartementet har bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å undersøke hvorvidt det er en sammenheng mellom den norske arbeidslivsmodellen og det høye produktivitetsnivået.  Nå er rapporten publisert. I rapporten pekes det på særlig to forhold. For det første bidrar den norske arbeidslivsmodellen til en høy grad av tillit på både virksomhets- og samfunnsnivå. For det andre gir den svært små lønnsforskjeller, noe som bidrar til investeringer i kapital, teknologi og kompetanse – både i arbeidslivet og i utdanningssektoren. Teknologi, innvandring og mer midlertidighet kan utfordre modellen framover.​

Rapporten kan lastes ned her: R37-2016 Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen.pdf


Ny rapport om kostnadene ved mangelfull utdanning av barn med innvandrerbakgrunn​​

Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at barn med innvandrerbakgrunn får mangelfull utdanning i grunnopplæringen. Momenter som tallfestes beløper seg til om lag 2,6 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per barn. I tillegg kommer ikke-prissatte effekter på den enkeltes livskvalitet, kriminalitet og demokrati.​

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er omtalt av blant annet NRK

Rapporten kan lastes ned her: 

R36-2016 Kostnader ved mangelfull utdanning av barn med innvandrerbakgrunn.pdf


To konsekvens​analyser ​av nedleggelse av militærbaser

andøya.JPGRegjeringen foreslår å legge ned Forsvarets base på Andøya og opprettholde den på Sortland. Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet kostnadene for Forsvaret ved å legge ned Andøya flystasjon og kystvaktbasen på Sortland. I tillegg har vi beregnet de regionale ringvirkningene som følge av nedleggelsene. Nedleggelsene medfører store konsekvenser for befolkningen og øvrig næringsliv gjennom bortfall av arbeidsplasser.

Klikk her for å lese vår rapport om Andøya og her for å lese vår rapport om Sortland. Problemstillingen har også vært dekket av media, eksempelvis i Aftenposten​. ​


Strategiske høgskoleprosjekter øker FoU-aktiviteten og -kompetansen ved norske høgskoler​

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Forskningsrådet evaluert satsingen Strategiske høgskoleprosjekter (SHP). 

Skjermbilde100.PNG

Evalueringen konkluderer med at satsingen har bidratt til å heve FoU-aktiviteten og at institusjonene har utnyttet midlene til å bygge og videreutvikle fagmiljøene og til å styrke institusjonenes FoU-profil. Evalueringen viser også at SHP-prosjektene har bidratt til økt samarbeid innenfor de relevante fagmiljøene i Norge, men også med miljøer i utlandet. Samfunnsøkonomisk analyse finner at programmet synes å ha virket etter hensikten, men at behovet for et program som SHP vurderes som mindre framover.

Rapporten kan lastes ned her: 

R33-2016 Evaluering av Strategiske ​høyskoleprosjekter.pdf


Rapport om kostandene ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger​

4.PNGSamfunnsøkonomisk analyse har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen. ​​Momenter som tallfestes beløper seg til om lag 3,8 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per individ. I tillegg kommer ikke-prissatte effekter på den enkeltes livskvalitet, kriminalitet og demokrati. Videre fremmer analysen forslag til tiltak i skolen som kan legge til rette for at elever skal lykkes videre i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.​ Denne delen er gjennomført av Fafo (underleverandør).

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er omtalt i Aftenposten.

Rapporten kan lastes ned her: 
​​​​​​​R32-2016 Samfunnsøkonomiske kostnader ved at asylsøkere og flyktninger får mangelfull grunnopplæring.pdf


Utforming av boligprosjekter har stor betydning for bylivet

3.PNGSamfunnsøkonomisk analyse og Dark arkitekter har gjennom seks casestudier undersøkt kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjekter som er viktige for å generere byliv. En tverrgående erkjennelse i prosjektet er at feilgrep kan gi store konsekvenser for bylivet.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er omtalt  i Dagsavisen

Rapporten kan lastes ned her:​

​​R27-2015 Boligprosjekters betydning for byliv.pdf

Hanne Jordell (Samfunnsøkonomisk analyse) og Stian Kvil (Dark arkitekter) vil presentere rapporten på Drammenskonferansen (Byen som bomilj​ø), onsdag 16. mars.


Regionale ringvirkninger av Ahus

​​Samfunnsøkonomisk analyse har kartlagt ringvirkninger fra Akershus universitetssykehus (Ahus). På sysselsetting beregnes de til knapt 12.000 personer. Selv om forskningsaktiviteten er betydelig og økende, kommersialiseres den i liten grad. Vi finner derfor at ringvirkninger av forskning og innovasjonsaktiviteter ved Ahus er relativt små, men har et betydelig potensiale for økning. 

Rapporten kan lastes ned her:​

​​R34-2016 Regionale ringvirkninger av Ahus.pdf

Skjermbilde2.PNG


Bidraget fra IKT til produktivitetsveksten i Norge

Skjermbilde10.PNGSamfunnsøkonomisk analyse har for Telenor gjennomført et prosjekt hvor vi kvantifiserer vekstbidraget​ fra IKT-næringene i Norge. Resultatet av analysen er at IKT er svært viktig, og blir stadig viktigere, for produktivitetsutviklingen i Norge.​ IKT-næringene stod for nesten 30 prosent av produktivitets-utviklingen i Norge mellom 1995 og 2005, og dette økte til 50 prosent i perioden 2006–2013. 

Gjennom å dekomponere makroøkonomiske størrelser kvantifiserte vi bidraget fra IKT-næringene selv, og bidraget fra IKT-investeringer i det øvrige markedsrettede næringslivet i fastlands-Norge. ​​​​

For å kunne sammenlikne hvor godt Norge har nyttiggjort seg av IKT over denne tidsperioden har vi gjennomført tilsvarende beregninger for Sverige, Danmark​ og Finland.​


Korrelasjonsanalyse av boligprisvekst og endring i boligdekningen

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt sammenhengen mellom endringer i boligpriser og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging for perioden 2004-2014 ved hjelp av flere korrelasjonsanalyser. 

Resultatene viser sterkest korrelasjon i femårsperioden 2010-2014.

Boligprisveksten er sterkest korrelert med endring i boligdekningen det foregående året, men korrelasjonen er fortsatt til stede selv 3-4 år etter endret boligdekning.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og rapporten kan lastes ned her:

R24-2015 Korrelasjonsanalyse av boligprisvekst og endring i boligdekningen.pdf


Dimensjonering av høyere utdanning

dimensjonering.PNGSamfunnsøkonomisk analyse har undersøkt om norske høyere utdanningsinstitusjoner er forberedt på at framtidens kompetansebehov vil endres raskere enn før. Dette har vi gjort ved å undersøke hvilke prioriteringer institusjonene legger til grunn når framtidig utdanningstilbud skal fastsettes. Et hovedbudskap i rapporten er at høyere utdannings-institusjoner har et uutnyttet potensial i å tilby utdanninger som fremmer tverrfaglig kompetanse.

Rapporten kan lastes ned her:

Dimensjonering av høyere utdanning.pdf

Evaluering av SkatteFUNN - mulighetsstudie

skattefunnbilde.pngSamfunnsøkonomisk analyse har gjennomført en mulighetsstudie for evaluering av SkatteFUNN-ordningen, på oppdrag fra Finansdepartementet. 

Evalueringen skal både kartlegge SkatteFUNNs økonomiske effekter og addisjonalitet. I mulighetsstudien anbefaler vi en kvantitativ analyse som bygger på difference-in-difference modeller, for å få fram kausale forhold. Anbefalingene våre er i tråd med ESAs anbefalinger for evalueringer av statlige støtteordninger. 

Rapporten kan lastes ned her: R23-2015 Feasibility study evaluating Skattefunn.pdfRapport nr. 2-2015 fra Senter for lønnsdannelse:

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

ScanStockPhoto_image_478803 (640x426).jpgØkningen i innvandringen etter EU- utvidelsene siden 2004, har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. Lønns- og prisdannelsen og arbeids- markedets virkemåte er endret. Produktivitetsveksten har falt. Allmenngjøring av deler av tariffavtaler har kun i begrenset grad motvirket endringene. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Forskere fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse har samarbeidet om analysene.

Les rapporten: R2-2015 Virkninger av allmenngjøring.pdf

 

Ny lufthavnsstruktur på Helgeland

Helgeland.pngSamfunnsøkonomisk analyse har vurdert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av ulike alternativer til lufthavnstrukturen på Helgeland.  Utredningen behandler tre ulike alternativer til framtidig lufthavnstruktur, og omhandler blant annet konsekvenser for nytt og eksisterende næringsliv, bosetting og konsekvenser for helseberedskap.

Rapporten er utarbeidet for Samferdselsdepartementet, i samarbeid med Urbanet analyse og kan lastes ned her: Hovedrapport Lufthavnstruktur Helgeland - UA-rapport 66 2015.pdf


Dokumentasjon av NAM

Samfunnsøkonomisk analyse har laget en komplett dokumentasjon av Norwegian Aggregate Model (NAM). NAM er imidlertid under kontinuerlig utvikling. Det forskes fram nye sammenhenger og tidligere sammenhenger evalueres. I tillegg oppdateres NAMs datagrunnlag hvert kvartal. NAM- dokumentasjonen vil derfor oppdateres med jevne og ujevne mellomrom. Nye dokumentasjoner erstatter tidligere dokumentasjoner, og vil således få samme rapportnavn.

Mer informasjon om NAM

Last ned dokumentasjonen: R21-2015 NAM-dokumentasjon.pdf

 

Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen 

Påvis_3 web.jpgSamfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Geomatikk AS beregnet de samfunns-økonomiske gevinstene ved ulike måter å organisere informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Det er knyttet store samfunnsøkonomiske kostnader til gravearbeider og graveskader på grunn av dårlig og utilgjengelig informasjon om ledningers beliggenhet. Vår konklusjon er at foreslåtte alternativer for informasjons-utveksling ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Last ned rapporten: R20-2015 Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen.pdf

 

Statistikk over søkere til lovregulerte yrker

DAMVAD Norge (nå Samfunnsøkonomisk analyse) har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet utarbeidet forslag til systemer for statistikkinnhenting vedrørende søkere i godkjennings-prosesser for lovregulerte yrker. Rapporten foreslår ulike alternativer fra en minimumsløsning til en maksimumsløsning. Videre foreslås det et utvalg kriterier som bør stilles til den aktøren som skal eie og drifte den endelige databasen.

Last ned rapporten: D2-2015 Statistikk over søkere til lovregulerte yrker.pdf

 

Markedspotensialet for velferdsteknologi

Eldreomsorg.jpgDAMVAD Norge, som nå er en del av Samfunns-økonomisk analyse,  har på oppdrag fra NHO kartlagt den norske markedet og markedspotensialet for velferdsteknologi. Rapporten kartlegger dagens størrelse på leverandør-industrien samt et mulig markedspotensiale de neste 20 år. Analysen peker på et stort potensiale men også en rekke barrierer for styrket næringsutvikling. Det er tydelig at etablering av en sterk nasjonal leverandørindustri krever tydelige rammebetingelser i tillegg til at dialog og samarbeid mellom bruker og leverandør må forbedres.

Last ned rapporten: D1-2015 Markedet for velferdsteknologiske løsninger.pdf

 

Scenarioer om framtidens kompetansebehov

ScanStockPhoto_image_2494287 (640x640).jpgSamfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD Norge har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet brukt scenariometodikk for å analysere usikkerheter om kompetanse- behovet i Norge fram til 2030. Usikkerhet om hvorvidt vi klarer å benytte kunnskapen fra olje- virksomheten i nye eksportnæringer og om robotisering erstatter arbeidskraftsbehovet i personrettede tjeneste-sektorer, har gitt opphav til fire scenarioer. Scenarioene har fått navnene Grønn industri, Helseinnovasjon, Techlandet og Smarte byer.

Last ned rapporten: R19-2015 Scenarioer om framtidens kompetansebehov.pdf

 

​Nyheter


28. juni 2016

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale med Statnett

Samfunnsøkonomisk analyse har blitt tildelt rammeavtale med Statnett om å levere samfunnsøkonomiske analyser. Avtalen løper over to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Oppdragene vil omfatte utvikling av Statnetts metodeapparat og utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser av utbyggingsprosjekter i sentralnettet. ​


23. juni 2016

Ny ECON Nye boliger

ECON Nye boliger er en database som gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges og hvem utbyggerne og prosjektmeglerne er. Databasen inneholder alle boliger i boligprosjekter som har vært på markedet siste tomånedersperiode, både de solgte og usolgte. Denne rapporten dekker makrotall for hele landet.

Målgruppen for ECON Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter. ECON Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig. Det nyeste nummeret indikerer et rekordsalg av nye boliger og kan leses​​ om her.


22. juni 2016

Nytt oppdr​ag: Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å evaluere SkatteFUNN-ordningen. Utredningen skal evaluere effekten av både implementeringen av ordningen og effekter av ordningens justeringer fram til i dag. Evalueringen skal også analysere samspillet mellom Skattefunn og andre ordninger, og omfanget av misbruk. 

Vi løser oppdraget i henhold til ESAs anbefalinger for evalueringer av statlige støtteordninger med fokus på kvantitative data, økonometriske modeller og kausalitet. Prosjektet krever derfor omfattende økonometrisk, forskningspolitisk og evalueringsfaglig kompetanse. Oppdraget vil gjennomføres i tett samarbeid med Technopolis Group og med støtte fra prof. Pierre Mohnen (UNU-MERIT), prof. Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) og skatteekspert advokat Christian Hambro. 


3. juni 2016

Nytt oppdr​ag: Kvalitetssikring og utvikling av metode for beregning av fremtidig boligbygging

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Oslo Kommune (Byrådsavdelingen for finans) å kvalitetsikre og utvikle nye metoder for beregning av fremtidig boligbygging. Oppdraget er todelt. Første del av oppdraget er en gjennomgang av Plan- og bygningsetatens kilder og metoder, samt en drøfting av om metodene kan forbedres basert på foreliggende kildemateriale. I andre del av oppdraget skal vi drøfte bruk av supplerende kilder og metoder som kan fange opp hvordan markedssvingninger og lokale markedsforhold påvirker fordeling av boligbyggingens omfang og geografisk fordeling på delbydelsnivå de nærmeste årene.​​


30. mai 2016

Nytt oppdr​ag: Mulighetsstudie av en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling​

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Oslo Kommune (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) å utrede utfordringer og muligheter knyttet til å utarbeide en samlet langsiktig infrastrukturplan og modeller for grunneierbidrag. Utredningen skal bidra til et beslutningsgrunnlag for å vurdere potensielle gevinster en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling kan gi for kommune, stat, næringsliv og byens innbyggere, samt hvordan en slik plan bør utvikles. I forbindelse med utviklingen av en infrastrukturplan, står et grunnleggende spørsmål om hvordan gjennomføring av en slik plan kan finansieres. 


13. mai 2016

Nytt oppdr​ag: Foresight og analyse av forskning og innovasjon i Buskerud​

Samfunnsøkonomisk analyse har fått to analyseoppdrag av Buskerud Fylkeskommune. Det første oppdraget er et scenarioprosjekt, der vi skal analysere hvordan globale og nasjonale endringskrefter kan påvirke næringsutviklingen og så ledes forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud. De andre oppdraget er en analyse av forskning og innovasjonsarbeidet i fylket og hvordan eksisterende forsknings- og innovasjonsstrategi har fungert. De to oppdragene vil begge representere kunnskapsgrunnlag som skal brukes i utarbeidelsen av en ny FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud. Prosjektene går fra juni til oktober 2016.​


26. april 2016

Nytt oppdrag: Scenarioanalyser av fremtidige kompetansebehov i Norge 

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle ulike scenarioer og å synliggjøre mulige gap mellom tilbud og etterspørsel etter ulike kompetanser. De ulike scenarioene vil gi innsikt i hvordan samfunn​​smessige endringskrefter vil endre framtidens kompetansebehov. ​

I 2015 gjennomførte vi en tilsvarende analyse. Nå vil vi supplere med nye usikkerhetsmomenter, se på utviklingen i både utdanninger og yrker, og gjøre en såkalt backasting der vi diskuterer hvilke virkemidler som kan sikre en ønsket utvikling.​

Den forrige rapporten kan leser her:


17. mars 2016

Ny utgave av Norsk Økonomi

Norsk økonomi er en konjunkturrapport som vektlegger det norske boligmarkedet, nasjonalt og regionalt. Rapporten gir prognoser for boligprisveksten, boligbyggingen og befolkningsveksten i hver av landets regioner. Rapporten inneholder dessuten en konjunkturanalyse og prognoser for makroøkonomiske størrelser for Norge, siden norsk og internasjonal økonomi legger viktige premisser for utviklingen i det norske boligmarkedet.

I forbindelse med ny utgave av Norsk Økonomi arrangerer Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforb​und en viktig boligkonferanse i Konserthuset torsdag 17. mars.

Klikk her​ for å lese mer om våre prognoser i dagens utgave av DN. Klikk her for kontaktinformasjon og bestillingsskjema.​​


16. februar 2016

​​​Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge - Registeranalyse​

Som grunnlag for utforming av tiltak mot kjønnslemlestelse trengs et anslag over hvor mange som er berørt av problemet. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har, med bistand fra Samfunnsøkonomisk analyse, derfor foretatt en beregning av antallet jenter og kvinner i Norge som har vært utsatt for eller er i risikosonen for kjønnslemlestelse. Arbeidet er nå publisert i BMC Public Health og kan leses i sin helhet ved å klikke her​. ​

Tallgrunnlaget i artikkelen er basert på denne rapporten:

Utbredelse av kjønnslemlestelse - rapport for NKVTS.pdf


19. januar 2016

Nytt oppdrag: Effektmåling av lokale utviklingstiltak

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) å gjennomføre en systematisk, empirisk uttesting av sammenhenger mellom utviklingsinnsats i lokalsamfunn og resultater. Oppdraget skal i tillegg utvikle en intervensjonslogikk for alle typer ‘attraktivitetstiltak’ samt et bedre system for resultatmåling og monitorering. De tre elementene kan samlet bidra til en bredere forståelse av attraktivitetsbegrepet og hvilke tiltak som fremmer lokal attraktivitet.


15. desember 2015:

Nytt oppdrag: evaluering av differensiert arbeidsgiveravgift

Samfunnsøkonomisk Analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å gjennomføre evalueringen av ordningen differensiert arbeidsgiveravgift (DAGA). Formålet er å vurdere hvordan DAGA fungerer som distriktspolitisk virkemiddel. Evalueringen følger ESAs krav til evalueringer og bygger på økonomisk teori om arbeidsmarkedet og mikroøkonometrisk metode (bl.a. difference-in-differences).

Forstudiet vi gjorde kan leses her:

R16-2015 RDSSC scheme feasability study.pdf