Våre medarbeidere

Prosjektassistenter


Andreas Benedictow

Andreas Benedictow er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har forskerkompetanse som seniorforsker (Forsker II) fra Statistisk sentralbyrå. Han har tidliger også jobbet i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Andreas har erfaring som prosjektleder på en rekke store prosjekter og har spisskompetanse på vitenskapelige metoder for å analysere makroøkonomiske forhold, både teoretisk og empirisk. Han har i en årrekke deltatt aktivt i å videreutvikle Statistisk sentralbyrås (SSB) makroøkonomiske modeller, som brukes til samfunnsøkonomisk planlegging i Finansdepartementet og til prognose- og analyseformål i SSB. Han har vært med å utforme og presentere SSBs konjunkturanalyser og prognoser (Konjunkturtendensene) hvert kvartal siden 2002. I tillegg til makroøkonomi og tidsserieøkonometri har Andreas blant annet arbeidet med analyser av internasjonale konjunkturer og handel, finansmarkeder og indekser. Han er redaktør for Norsk økonomi, som er Samfunnsøkonomisk analyses faste analyserapport om konjunktursituasjonen i Norge og internasjonalt, og har ansvaret for utarbeidelse og publisering av den løpende nyboligstatistikken ECON Nye Boliger. Andreas er prosjektleder for evalueringen av differensiert arbeidsgiveravgift, og deltar blant annet også i evalueringen av SkatteFUNN.

Epost: andreas.benedictow@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 01 32 72


Emil Cappelen Bjøru

Emil Cappelen Bjøru er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og University of Essex. Han begynte i Samfunnsøkonomisk analyse i oktober 2015. Emil har erfaring med makroøkonomisk modellering, økonometriske analyser og kommuneøkonomi fra arbeidet med masteroppgaven og engasjementer i KS somrene 2012, 2013 og 2015. Gjennom prosjektarbeid i Samfunnsøkonomisk analyse har Emil opparbeidet seg kompetanse på behandling og analyser av store datasett og kjennskap til det bedriftsrettede virkemiddelapparatet. Emil deltar eksempelvis i evalueringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og SkatteFUNN. Evalueringene må korrigere for annen virkemiddelbruk, og krever derfor en god oversikt over andre bedriftsrettede virkemidler i Norge. Emil deltar også i det interne utviklingsarbeidet i Samfunnsøkonomisk analyse, som går ut på å utvikle Samspillsdatabasen; en database over alle de bedriftsrettede virkemidlene i Norge. Emil har også god innsikt i Samfunnsøkonomisk analyses regnskapsdatabase gjennom deltakelse i ulike prosjekter. I tillegg har han bistått i flere prosjekter med utsendelse og analyse av spørreundersøkelser, samt booking og gjennomføring av intervjuer. 

Epost: emil.bjoru@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 75 15 01


Fernanda Winger Eggen

Fernanda Winger Eggen er samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse. Hun har en master i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo og en dobbel Bachelor i samfunnsøkonomi og finans fra Griffith University i Australia. Fernanda har bred metodisk erfaring, særlig innen makroøkonomi og kvantitativ analyse. Hun har siden 2011 undervist i makroøkonomi og metode, både på bachelor- og masternivå, og underviser fremdeles ukentlig i makroøkonomisk og samfunnsøkonomisk analyse ved UiO og eksamenskurs for studenter ved Handelshøyskolen BI i økonometri og makroøkonomi. Hos Samfunnsøkonomisk Analyse inngår hun i det sterke teamet av økonomer med fokus på kvantitative og evidensbaserte analyser. Tematisk arbeider hun hovedsaklig med problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, kompetansebehov, skatt og avgift, og infrastruktur. Fernanda har også god kjennskap til virkemiddelapparatet, og er blant annet en del av teamet som skal evaluere ordningene Skattefunn og differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg har Fernanda god erfaring med å innhente og bruke store mengder data, samt forståelse av hva ulike statistikker kan brukes til.

Epost: fernanda.w.eggen@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 46 97 46


Vegard Salte Flatval

Vegard Salte Flatval er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Før Vegard kom til Samfunnsøkonomisk analyse jobbet han to år i DAMVAD Norge. Vegard har en master i samfunnsøkonomi fra NTNU og University of California San Diego med spesialisering i kvantitative metoder. Han jobber mye med spørsmål rettet mot forskning og innovasjon, virkemiddelapparatet og næringspolitikk i tillegg til innhenting og analyse av kvantitative data. Vegard har god erfaring med evalueringer og statistiske analyser, samt at han har en sentral rolle i drift og oppbygging av selskapets regnskapsdatabase SAFE. Vegard har god erfaring med samfunnsøkonomiske analyser, med særlig fokus på regionale virkninger og fordelingsvirkninger fra blant annet utredningen av ny lufthavnstruktur på Helgeland. Han har også erfaring med næringsanalyser der fokus er på regioners relative styrkeposisjoner og sammensetninger i næringslivet fra blant annet arbeidet for Mosseregionen. Vegard har også deltatt i Samfunnsøkonomisk analyses arbeid med å kartlegge virkemiddelapparatet på oppdrag fra NFD. Gjennom dette arbeidet har Vegard fått inngående kjennskap til virkemiddelapparatet. 

Epost: vegard.salte.flatval@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 95 97 79 53


Bjørn Gran

Bjørn Gran er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med mastergrad i 2011, og har tidligere jobbet i Pöyry Management Consulting. Bjørn har erfaring fra en rekke fagområder og sektorer, herunder samferdsel, infrastruktur, kraftmarkedet, boligmarkedet og næringsanalyser. Metodisk har Bjørn sin styrke innenfor samfunnsøkonomiske analyser, ringvirkningsanalyser, makroøkonomiske analyser og markedsvurderinger. Han har vært med på å utvikle flere av SØAs interne modeller, som blant annet Ringvirkningsmodellen (SARMOD) og ulike boligprismodeller. Bjørn har også ansvaret for gjennomføring av prosjektet ECON Nye boliger.

Epost: bjorn.gran@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 91 59 84 55


Karin Ibenholt

Karin Ibenholt er fagsjef i Samfunnsøkonomisk analyse. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med graden cand.polit. fra 1995. Karin har erfaring fra en lang rekke fagområder og sektorer, herunder energi, miljø, kultur, næringsutvikling og offentlig sektor. Metodiske tilnærminger omfatter bl.a. evalueringer av virkemidler, forskningsprogrammer og rammevilkår, nyttekostnadsanalyser, markedsvurderinger, scenarier og verdsetting av eksterne effekter. Karins lange erfaring gjør at hun er godt kjent med alle sider av prosjektarbeid, fra analysedesign via datainnsamling og analyse til utarbeiding av sluttrapport og presentasjon. 

Karin har arbeidet med spørsmål relatert til næringsutvikling og virkemidler i nærmere 20 år, og har gjennom dette god kjennskap både til bruken og effekten av virkemiddel, og til virkemiddelapparatet. I perioden 2012-2014 ledet hun den interdepartementale kunnskapsinnhentingen om økt verdiskaping i Nord-Norge, hvor virkemidler for næringsutvikling stod sentralt. I 2016 ledet hun evalueringen av Bærekraftig Reisemål på oppdrag fra Innovasjon Norge, og hun er for tiden ansvarlig for en kartlegging av virkemidler for næringsutvikling i kulturelle næringer gjennom forskningsnettverket Kunnskapsverket. 

Epost: karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 29 37 01


Fredrik Bakkemo Kostøl

Fredrik Bakkemo Kostøl er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han jobber hovedsakelig med makroøkonomiske problemstillinger – gjerne knyttet til den norske modellen for lønnsdannelse, boligmarkedet og infrastrukturutvikling, samt utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Han har god erfaring med økonometrisk modellering, både av tidsserier og paneldata, og har gjennom en rekke prosjekter i Samfunnsøkonomisk analyse opparbeidet seg erfaring med innhenting, behandling og analyse av store datasett.

Av spesielt relevant erfaring har Fredrik hatt en sentral rolle i prosjektene «Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler» for Arbeids- og sosialdepartementet, «Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse» for LO og «Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen» for Geomatikk. Han har videre en viktig rolle i utarbeidelsen av nyboligstatistikken ECON Nye boliger.

Epost: fredrik.kostol@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 99 42 44 84


Marthe Norberg-Schulz

Marthe Norberg-Schulz er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Marthe har en master i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitet i Oslo og University of California San Diego. Hun jobber hovedsakelig med kompetanse-, arbeidsmarkeds-, nærings- og virkemiddelpolitikk, samt innhenting og analyse av kvantitative data. Marthe har omfattende erfaring med behandling av mikrodata og evalueringsmetodikk.

Marthe har i tillegg en sentral rolle i oppbyggingen av selskapets database over offentlige virkemidler (Samspillsdatabasen) og har gjennom dette opparbeidet inngående kjennskap til norske virkemiddelaktører. Marthe har tidligere arbeidserfaring fra Damvad Norge og et toårig studentengasjement i Norges Bank.

Epost: marthe.norberg-schulz@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 92 05 88 96


Marina Rybalka

Marina Rybalka er ansatt som seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Marina har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i matematiske metoder i økonomi fra St. Petersburg. Temaet for hennes doktorgradsprosjekt er "Drivers of Growth in the Modern Economy: R&D, Innovation, ICT and Human Capital - Micro Evidence for Norway". Før Marina kom til Samfunnsøkonomisk analyse jobbet hun som seniorforsker i Statistisk sentralbyrå.

Marina har spisskompetanse på vitenskapelige metoder innen mikroøkonomisk analyse, spesielt innen analyse av bedriftsatferd og arbeidsmarkedet. Hun har vært med på flere evalueringsprosjekter av virkemiddelapparatet og har omfattende erfaring med behandling av mikrodata og evalueringsmetodikk. Hos Samfunnsøkonomisk Analyse inngår hun blant annet i det sterke teamet av økonomer som skal evaluere ordningene Skattefunn og differensiert arbeidsgiveravgift.  

Epost: marina.rybalka@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 98 69 29 10


Rolf Røtnes

Rolf Røtnes er daglig leder og fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, med graden cand. oecon. fra 1991. Rolf har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser innenfor en rekke emner. Hovedvekten ligger på analyser av verdiskaping og innovasjon i norsk og internasjonalt næringsliv. Rolf kjenner norsk næringsliv meget godt og har spesielt analysert effekter av offentlige rammebetingelser og offentlig virkemiddelbruk for økonomisk vekst, regional utvikling, etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft og forskning og utdanning. Rolf har også spesialkompetanse på bruk av scenariometodikk, koblet til samfunnsøkonomiske analyser. Rolfs lange erfaring gjør at han kjenner godt alle sider av prosjektarbeid, fra analysedesign via datainnsamling, dataanalyse og formuleringer av endelig presentasjon. 

Epost: rolf.rotnes@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 97 04 38 59


Maja Tofteng

Maja Tofteng er seniorøkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse.  Maja Tofteng er samfunnsøkonom med erfaring fra evalueringer, analyser og utredninger innen en rekke bransjer. Maja har god innsikt i det norske virkemiddelapparatet og har særlig erfaring fra analyser av kompetanse, forskning og innovasjon, og næringsutvikling. 

Maja har erfaring som prosjektleder og med planlegging og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Mange av prosjektene Maja leder eller har en sentral rolle i, er evalueringer hvor intervjuer, dokumentstudier, offentlig tilgjengelig statistikk samme benyttes for å vurdere sammenheng mellom innsats og mål. Maja har blant annet deltatt i utarbeidelse av indikatorsystem for Innovasjon Norge, SIVA og Kommunal og moderniseringsdepartementet. Maja har også innsikt i utfordringer og arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Hun hadde en sentral rolle i utredningen om norsk serveringsnæring og i det pågående prosjektet om hvordan kommuner arbeider med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Maja Tofteng har Master of Economics fra Universitet i Freiburg (Tyskland), og bachelor in international business fra INSEEC Paris og Høyskolen I Oslo. Maja har tidligere erfaring som seniorkonsulent ved Innovasjon Norge, og som konsulent i Econ Pöyry.

Epost: maja.tofteng@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 45 21 49 88


Jørgen Ingerød Steen

Jørgen er samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Jørgen ble ferdig med sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO våren 2017, hvor han skrev en empirisk masteroppgave om innkjøpsstrategier for produksjonsfaktorer i europeiske bedrifter. I løpet av graden har Jørgen også hatt et utvekslingsopphold ved Ludwig-Maximilians-Unviersität München, med hovedvekt på internasjonal handel.

Hos Samfunnsøkonomisk analyse arbeider Jørgen i hovedsak med makroøkonomiske analyser og evaluering av ulike offentlige virkemidler.

Epost: jorgen.steen@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 93 85 73 79


Mikkel Myhre Walbækken

Mikkel Myhre Walbækken er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han ble fast ansatt i Samfunnsøkonomisk analyse 1. september 2016, men har jobbet som prosjektassistent siden oppstarten av selskapet i 2013. Han hadde da hovedansvaret for å innhente og tilrettelegge data for nyboligstatistikken Econ Nye boliger. Mikkel har god erfaring med statistiske analyser og rapportskriving, og har gjennom en rekke prosjekter i Samfunnsøkonomisk analyse opparbeidet seg erfaring med innhenting, behandling og analyse av store datasett. Tematisk har Mikkel arbeidet med mest med problemstillinger relatert til arbeidsmarkedet og infrastruktur.

Mikkel har også arbeidserfaring fra Pöyry Management Consulting, hvor han var prosjektassistent i to år, samt fra undervisningsstillinger ved Universitetet i Oslo.

Epost: mikkel.walbaekken@samfunnsokonomisk-analyse.no

Telefon: 41 01 83 55


Prosjektassistenter


Sander Rivø Aslesen

Sander studerer samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo. Sander er prosjektassistent i Samfunnsøkonomisk analyse og jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. 

Epost: sander@econnyeboliger.no

Telefon: 99 11 81 60


Simon Dalnoki

Simon Dalnoki studerer samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo. Før han begynte i Samfunnsøkonomisk Analyse våren 2016 arbeidet i Handelsbanken. 

Simon er prosjektassistent i Samfunnsøkonomisk analyse og jobber med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for rapporten Econ Nye Boliger. I tillegg til dette er han seminarleder i samfunnsøkonomi ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Oslo.

Epost: simon@econnyeboliger.no

Telefon: 41 56 63 97


Marius Lium

Marius Lium er student i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Marius er prosjektassistent i Samfunnsøkonomisk analyse og jobber hovedsaklig med innhenting og systematisering av statistikk som danner grunnlaget for Econ Nye Boliger. Marius sitter også i styret til Econlink Næringslivsforening og er engasjert i andre studierelaterte aktiviteter ved UiO.

Epost: marius@econnyeboliger.no

Telefon: 41 27 32 72


Oskar Randen

Oskar Randen er samfunnsøkonomistudent på fjerde året ved Universitet i Oslo. Som student har Oskar vært aktiv i ulike studentorganisasjonsverv, eksempelvis nestleder i Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening. Tidligere har Oskar også arbeidet i kommunikasjonsavdelingen til Bymiljøetaten.

Hos Samfunnsøkonomisk analyse arbeider Oskar med innhenting og systematisering av statistikken som inngår i vår database for nybolig salg, Econ Nye Boliger.

Epost: oskar@econnyeboliger.no

Telefon: 93026298