Typiske analyseområder er:


Samfunnsøkonomiske analyser

En samfunnsøkonomisk analyse er en forhåndsutredning, det vil si at den gjennomføres før eventuelle tiltak iverksettes. Ved å utrede alle forventede virkninger i forkant – både tilsiktede og utilsiktede – får politikere og andre beslutningstakere gode beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak.

En samfunnsøkonomisk analyse er en kompleks oppgave, hvor det vil være utfordrende å identifisere og kvantifisere virkninger. Målet i analysen er imidlertid å dekke så mye av prosjektets kompleksitet som mulig. Det er avgjørende at den samfunnsøkonomiske analysen gjennomføres i henhold til den offentlige metodikken som eksisterer om metoden. Dermed sikres sammenlignbarhet mellom ulike analyser, og det gir et godt rammeverk for på en systematisk måte å kartlegge, sammenligne og vurdere virkninger som oppstår ved ulike prosjekter og alternativer.

Vi har bred og solid erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser. Alle våre analyser er forankret i vår forståelse av de økonomiske sammenhengene i økonomien og bruk av økonometriske og statistiske metoder. Vi har gjennomført en rekke kost-nytte analyser for både offentlige og private aktører.  Vi har videre rammeavtale med blant annet Statnett og Bufdir om å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser.


Makroøkonomiske analyser og arbeidsmarkedet

Lønnsdannelsen og systemet for arbeidslivsregulering står sentralt i moderne samfunnsliv, ikke minst på grunn av betydningen for sosial rettferdighet. Lønnsutviklingen er samtidig en av de viktigste faktorene som påvirker aktivitetsnivået i økonomien. Lønnsdannelsen er således avgjørende for om samfunnets ressurser (arbeidstid, kapital og råstoff) blir fullt og effektivt aktivisert, eller om det blir arbeidsledighet og undersysselsetting. Lønnsdannelsen innvirker dermed på den inntekten som blir disponibel til fordeling mellom samfunnets medlemmer. Systemet for lønnsdannelse inngår således på en betydningsfull måte i den kanskje viktigste av alle økonomiske prosesser. 

Samfunnsøkonomisk analyse arbeider med å synliggjøre lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskapning og fordeling. Analysene vi gjennomfører er komparative, historiske og framoverskuende, og vil benytte metoder, data og perspektiver fra flere fagdisipliner.


Evaluering av strategier, reguleringer og virkemidler

Samfunnsøkonomisk analyse har lang erfaring med ulike evalueringer og ulik evalueringsmetodikk. Evalueringsmetodikk er et analytisk rammeverk som strukturerer en analyse på en bestemt måte. Hvis det overordnede målet er å evaluere et gitt virkemiddel, så vil evalueringen undersøke hvorvidt virkemiddelet har gitt ønskede resultater og effekter, i tillegg til å forstå hvorfor/hvorfor ikke.

Evalueringer stiller krav til å kunne oppstille en teoretisk ramme for hvordan en strategi, regulering eller virkemiddel skal virke og igjennom hvilke kanaler. Dernest må det innsamles relevant data til å analysere kausal årsakssammenheng. Datainnsamlingen i en evaluering gjøres gjennom å kombinere ulike kvalitative og kvantitative metoder. Særlig innen kvantitative data, typisk mikrodata fra SSB og økonometriske metoder, har Samfunnsøkonomisk analyse oppbygget en spisskompetanse. I tillegg har vi en unik database (Samspilsdatabasen) som omfatter deltakere i næringsrettede virkemidler tilbake til år 2000. Databasen inneholder ca. 500 000 observasjoner.

Evalueringen av Skattefunn og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er blant de større evalueringsprosjektene som Samfunnsøkonomisk analyse har ledet. Disse evalueringene er de første, og så langt eneste, i Norge som følger ESAs nyeste krav til evalueringer av offentlige virkemidler.


Scenarioanalyser og prognoser

Scenarioanalysene og prognosene er særlig egnet til å hjelpe oppdragsgivere til å gjøre robuste veivalg når framtidige utfordringer og muligheter er usikre og komplekse. Vi utfører overordnet prosessdesign, fasilitering av workshops og andre deltakelsesbaserte prosesser, makrobaserte analyser og utredninger, scenariobygging og skriving av scenariofortellinger samt å bistå i strategiprosesser basert på makrokunnskapen og scenarioanalysene. I tillegg har vi erfaring med å tolke betydningen av makrobildet og overordnede scenarioer for mikronivå (region, bransje, bedrift).

I våre makroøkonomiske analyser studerer vi sammenhenger på både regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Analysene kan ha ulik tidsperspektiv; eksempelvis vil vi på kort og mellomlang sikt gjerne vurdere betydningen av og årsaken til konjunkturbevegelser og økonomiske sjokk, mens vi i de mer langsiktige analysene ser vi nøyere på konsekvensen av de tunge trendene, enten de skyldes den demografiske utviklingen, offentlige finanser, petroleumsutvinningen, geopolitiske forhold eller miljø- og klimautfordringer.


Ringvirknings- og næringsanalyser

Samfunnsøkonomisk analyse jobber med en rekke næringsanalyser, herunder ulike næringers forutsetninger for videre vekst, men også analyser og evalueringer av næringsrettede virkemidler som skal bidra til verdiskaping. Samfunnsøkonomisk analyse har utviklet en egen database som inneholder all prosjektstøtte fra de største virkemiddelaktørene. Denne «Samspillsdatabasen» benyttes for å analyse virkemiddelapparatet på tvers. Samfunnsøkonomisk analyse gjør også nytte av en database som samler all regnskapsinformasjon om de regnskapspliktige foretakene i Norge, der det er relevant.

Samfunnsøkonomisk analyse har lang erfaring med ringvirkningsanalyser. Dette er utredninger som belyser konsekvenser for næringslivet og regioner ved store eksogene endringer, det være seg infrastrukturinvesteringer eller flytting av offentlige arbeidsplasser. Videre er denne typen analyser velegnet til å belyse en næring eller enkeltvirksomhets bidrag til lokalsamfunnet gjennom sysselsetting, kjøp av varer og tjenester og bidrag til skatteinntekter.

Samfunnsøkonomisk analyse har utviklet en egen ringvirkningsmodell (SARMOD) som bygger på nasjonalregnskapets kryssløp av varer og tjenester mellom sektorer. Denne modellen er benyttet i en rekke prosjekter for både private og offentlige aktører, blant annet for Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Marine Harvest.


Regional- og dristriktspolitikk

Regionaløkonomi er også et sentralt kompetanseområde for Samfunnsøkonomisk analyse. Her inngår eksempelvis utredninger som belyser regionale konsekvenser (for næringsliv, befolkning osv.) ved store eksogene endringer, det være seg infrastrukturinvesteringer eller flytting av offentlige arbeidsplasser. De siste par årene har Samfunnsøkonomisk analyse dessuten utviklet kompetanse på stedsutvikling, herunder attraktive lokalsamfunn og attraktive og effektive byregioner. I distrikts-Norge omhandler problemstillingene hvordan ulike lokalsamfunn skal jobbe for å tiltrekke seg arbeidskraft, mens i byregionene omhandler problemstillingene hvordan det skal tilrettelegges best mulig for veksten som kommer.


Boligmarkedet og infrastruktur

Samfunnsøkonomisk analyse har lang erfaring med boligmarkedsanalyser som utgiver av ECON Nye boliger siden 2002 og produsent av bruktboligstatistikker. ECON Nye boliger er en nyboligstatistikk for hele landet. Statistikken produseres annen hver måned. Den gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. 

Resultater fra statistikken kombineres med vår makroøkonomiske forståelse om norsk og internasjonal økonomi i konjunkturrapporten Norsk økonomi som presenteres på Boligkonferansen. Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund to ganger årlig. I tillegg gjør vi en rekke andre boligrelaterte analyser, som å beregne boligbehov, pendlertrafikk og i forbindelse med kommuners planarbeid.

I tillegg har vi god erfaring med å se boligbygging i sammenheng med andre typer infrastruktur. Eksempelvis samferdsel, energi, vann- og avløp og sosial og grønn infrastruktur. Samfunnsøkonomisk analyse gjennomfører blant annet en mulighetsstudie knyttet til gjennomføringen av en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling for Oslo kommune.